Over de

Open Avond voor belangstellenden
Regelmatig stellen wij onze rituele ruimte open voor belangstellenden in﷯ vrijmetselarij bij L'Age d'Or L'Age d'Or is een bijzondere Leidse loge die haar bestaan is begonnen in het midden van de 18de eeuw en na de reconstitutie in 1963 vorm geeft aan vrijmetselarij op de zogenaamde oud-Hollandse wijze. Binnen L'Age d'Or houden wij ons heel beperkt bezig met comparities, maar werken wij in zogenaamde Open Loge. Vrijmetselarij als "Craft". Met behulp van symbolen en ritualen verrichten wij onze arbeid in de vertrouwde beslotenheid van onze loge. Neem eens een kijkje... Diegenen die méér willen weten van vrijmetselarij, met name zoals die wordt beoefend in de loge L'Age d'Or, zijn van harte welkom om eens een avondje te komen kijken, luisteren en meepraten met onze loge leden, die wij broeders noemen. Het programma omvat veelal een inleiding, een rondleiding door ons gebouw en lezingen door enkele van onze broeders in de rituele ruimte, de plek waar wij onze maçonnieke werkzaamheden verrichten. Een loge voor mannen, dat wel, maar .... Alhoewel L'Age d"Or een loge waarvan slechts mannen lid kunnen worden, zijn Open Avond toegankelijk voor mannen én vrouwen met een serieuze belangstelling voor vrijmetselarij. In het gebouw aan de Steenschuur te Leiden vindt behalve de achtbare loge La Vertu ook de gemengde loge Isthar een plaats om te werken. Bij de laastgenoemde kunnen vrouwen die interresse hebben om vrijmetselaar te worden meer informatie krijgen.

Wat is vrijmetselarij?

Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. U wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. U zoekt uw eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. U zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen. Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen. De vrijmetselaar komt in loge om beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’. Bijzondere methode Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar de vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden. Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen. In ons dagelijkse leven bedienen we ons onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz. Voor vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Waar het gesproken of geschreven woord misverstanden kunnen veroorzaken, schept die gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters. In de vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet een bouwsteen. Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen. Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. Hij is ook het symbool van de uitstralende Liefde uit het Oosten, het symbool van de Opperbouwmeester die alles ordende naar maat, getal en gewicht. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de ‘rechte verhouding’ weet te plaatsen tot zijn medemens. ﷯

Klaar om zelf de werktuigen ter hand te nemen?

SYMBOLEN EN RITUALEN

Hamer en beitel zijn de werktuigen die iedere vrijmetselaar gebruikt om te werken aan de ruwe steen: symbool voor hemzelf. Op het werkveld van licht en donker, voor- en tegenspoed, vreugde en verdriet werken vrije mannen van goede naam in beslotenheid en gezamelijkheid aan hun opdracht, de zuivere kubiek die moet worden uit de ruwe steen zodat hij naadloos en perfect past in het te vervolmaken bouwwerk: hun leven.

Maak kennis met de vrijmetselaarsloge L'Age d'Or tijdens een van onze onze open avonden. We zullen u onze rituele ruimte laten zien en met u spreken over vrijmetselarij. Alhoewel alleen mannen lid kunnen worden van onze loge zijn zowel mannen als hun partners van harte welkom!

OPEN AVOND VOOR BELANGSTELLENDEN:

Regelmatig organiseert de loge Open Avonden voor belangstellenden. Tijdens deze avonden worden belangstellenden uitgenodigd in gesprek te gaan met leden van de loge om te praten over vrijmetselarij. Tijdens deze avonden krijgen belangstellenden tevens een rondleiding door ons gebouw en kan men de rituele ruimte bezichtigen. Mannen én vrouwen zijn dan van harte welkom.

Op deze website worden tijdig mededelingen gedaan over de datum, lokatie en  tijdstip van onze voorgenomen Open Avonden.  Reeds nú kunt u ons laten weten  belangstelling te hebben voor onze Open Avonden door u op te geven middels een email of middels het inschrijfformulier Open Avond.

Over L'Age d'Or:

In de loge komen mannen samen met zeer verschillende achtergronden: uiteenlopende wereldvisies, opleidingen, beroepen en maatschappelijke posities. Ook de religieuze overtuigingen lopen uiteen. Zo kent L’Age d’Or zowel Protestants-christelijke als Roomskatholieke, Islamitische, Joodse en Boedhistische leden, naast leden die niet kerkelijk zijn. Voor elkaars opvattingen en anders-zijn bestaat het grootste respect. In de geest van verdraagzaamheid beoefenen zij, in onderlinge broederschap, dat rituele spel dat vrijmetselarij heet en waarbij zij uiteindelijk werken aan verbetering van zichzelf en van de wereld waarin zij leven.

De leden van de Loge “L’Age d’Or” komen samen op de avond van de eerste en de derde woensdag van de maand. Indien in de maand een vijfde woensdag valt, vindt op die avond een informele bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomsten worden gehouden in het Logegebouw aan de Steenschuur nr. 6 te Leiden.

De aantrekkingskracht van vrijmetselarij

Voor velen is vrijmetselarij's grootste aantrekkingskracht de hoedanigheid dat ze leden telt vanuit velerlei achtergronden die samenkomen als gelijken zonder aanzien van hun nationaliteit, verwantschap, religie, taal, cultuur of geschiedenis.  Ze werken elk voor zich, maar toch samen en in een broederlijke vertrouwdheid aan zichzelf om daardoor te kunnen bijdragen aan een betere wereld. Bij de achtbare Loge L'Age d'Or volgen wij het zogenaamde "oud-hollandse" rituaal.

Daarbij zijn de aanwezige broeders geen toeschouwers, maar worden ze aktief betrokken bij het rituaal. Op deze wijze bekwamen leden van de loge zich in de "Koninklijke Kunst".

PROGRAMMA

OPEN AVOND

19:30   Zaal Open, Ontvangst met koffie of thee

20:00   Opening van de avond door de meester der loge

20:05   Inleiding: "Vrijmetselarij, wat is dat eigenlijk."

20:30   Bezichtiging van de rituele ruimte

20:35   Uitleg over de rituele ruimte

21:00   Één op één gesprekken met leden van L'Age d'Or

21:30   Forum discussie

            tevens gelegenheid tot het stellen van vragen

22:00   einde van de avond

Regelmatig stellen wij onze rituele ruimte open voor belangstellenden in﷯ vrijmetselarij bij L'Age d'Or L'Age d'Or is een bijzondere Leidse loge die haar bestaan is begonnen in het midden van de 18de eeuw en na de reconstitutie in 1963 vorm geeft aan vrijmetselarij op de zogenaamde oud-Hollandse wijze. Binnen L'Age d'Or houden wij ons heel beperkt bezig met comparities, maar werken wij in zogenaamde Open Loge. Vrijmetselarij als "Craft". Met behulp van symbolen en ritualen verrichten wij onze arbeid in de vertrouwde beslotenheid van onze loge. Neem eens een kijkje... Diegenen die méér willen weten van vrijmetselarij, met name zoals die wordt beoefend in de loge L'Age d'Or, zijn van harte welkom om eens een avondje te komen kijken, luisteren en meepraten met onze loge leden, die wij broeders noemen. Het programma omvat veelal een inleiding, een rondleiding door ons gebouw en lezingen door enkele van onze broeders in de rituele ruimte, de plek waar wij onze maçonnieke werkzaamheden verrichten. Een loge voor mannen, dat wel, maar .... Alhoewel L'Age d"Or een loge waarvan slechts mannen lid kunnen worden, zijn Open Avond toegankelijk voor mannen én vrouwen met een serieuze belangstelling voor vrijmetselarij. In het gebouw aan de Steenschuur te Leiden vindt behalve de achtbare loge La Vertu ook de gemengde loge Isthar een plaats om te werken. Bij de laastgenoemde kunnen vrouwen die interresse hebben om vrijmetselaar te worden meer informatie krijgen.
Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. U wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. U zoekt uw eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. U zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen. Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen. De vrijmetselaar komt in loge om beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’. Bijzondere methode Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar de vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden. Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen. In ons dagelijkse leven bedienen we ons onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz. Voor vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Waar het gesproken of geschreven woord misverstanden kunnen veroorzaken, schept die gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters. In de vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet een bouwsteen. Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen. Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. Hij is ook het symbool van de uitstralende Liefde uit het Oosten, het symbool van de Opperbouwmeester die alles ordende naar maat, getal en gewicht. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de ‘rechte verhouding’ weet te plaatsen tot zijn medemens. ﷯
Regelmatig stellen wij onze rituele ruimte open voor belangstellenden in﷯ vrijmetselarij bij L'Age d'Or L'Age d'Or is een bijzondere Leidse loge die haar bestaan is begonnen in het midden van de 18de eeuw en na de reconstitutie in 1963 vorm geeft aan vrijmetselarij op de zogenaamde oud-Hollandse wijze. Binnen L'Age d'Or houden wij ons heel beperkt bezig met comparities, maar werken wij in zogenaamde Open Loge. Vrijmetselarij als "Craft". Met behulp van symbolen en ritualen verrichten wij onze arbeid in de vertrouwde beslotenheid van onze loge. Neem eens een kijkje... Diegenen die méér willen weten van vrijmetselarij, met name zoals die wordt beoefend in de loge L'Age d'Or, zijn van harte welkom om eens een avondje te komen kijken, luisteren en meepraten met onze loge leden, die wij broeders noemen. Het programma omvat veelal een inleiding, een rondleiding door ons gebouw en lezingen door enkele van onze broeders in de rituele ruimte, de plek waar wij onze maçonnieke werkzaamheden verrichten. Een loge voor mannen, dat wel, maar .... Alhoewel L'Age d"Or een loge waarvan slechts mannen lid kunnen worden, zijn Open Avond toegankelijk voor mannen én vrouwen met een serieuze belangstelling voor vrijmetselarij. In het gebouw aan de Steenschuur te Leiden vindt behalve de achtbare loge La Vertu ook de gemengde loge Isthar een plaats om te werken. Bij de laastgenoemde kunnen vrouwen die interresse hebben om vrijmetselaar te worden meer informatie krijgen.
Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. U wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. U zoekt uw eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. U zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen. Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen. De vrijmetselaar komt in loge om beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’. Bijzondere methode Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar de vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden. Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen. In ons dagelijkse leven bedienen we ons onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz. Voor vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Waar het gesproken of geschreven woord misverstanden kunnen veroorzaken, schept die gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters. In de vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet een bouwsteen. Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen. Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. Hij is ook het symbool van de uitstralende Liefde uit het Oosten, het symbool van de Opperbouwmeester die alles ordende naar maat, getal en gewicht. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de ‘rechte verhouding’ weet te plaatsen tot zijn medemens. ﷯

550

Regelmatig stellen wij onze rituele ruimte open voor belangstellenden in﷯ vrijmetselarij bij L'Age d'Or L'Age d'Or is een bijzondere Leidse loge die haar bestaan is begonnen in het midden van de 18de eeuw en na de reconstitutie in 1963 vorm geeft aan vrijmetselarij op de zogenaamde oud-Hollandse wijze. Binnen L'Age d'Or houden wij ons heel beperkt bezig met comparities, maar werken wij in zogenaamde Open Loge. Vrijmetselarij als "Craft". Met behulp van symbolen en ritualen verrichten wij onze arbeid in de vertrouwde beslotenheid van onze loge. Neem eens een kijkje... Diegenen die méér willen weten van vrijmetselarij, met name zoals die wordt beoefend in de loge L'Age d'Or, zijn van harte welkom om eens een avondje te komen kijken, luisteren en meepraten met onze loge leden, die wij broeders noemen. Het programma omvat veelal een inleiding, een rondleiding door ons gebouw en lezingen door enkele van onze broeders in de rituele ruimte, de plek waar wij onze maçonnieke werkzaamheden verrichten. Een loge voor mannen, dat wel, maar .... Alhoewel L'Age d"Or een loge waarvan slechts mannen lid kunnen worden, zijn Open Avond toegankelijk voor mannen én vrouwen met een serieuze belangstelling voor vrijmetselarij. In het gebouw aan de Steenschuur te Leiden vindt behalve de achtbare loge La Vertu ook de gemengde loge Isthar een plaats om te werken. Bij de laastgenoemde kunnen vrouwen die interresse hebben om vrijmetselaar te worden meer informatie krijgen.

Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. U wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. U zoekt uw eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. U zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen.

Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen.

De vrijmetselaar komt in loge om beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’.

Bijzondere methode

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar de vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden.

Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen. In ons dagelijkse leven bedienen we ons onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz. Voor vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Waar het gesproken of geschreven woord misverstanden kunnen veroorzaken, schept die gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters.

In de vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet een bouwsteen.

Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen.

Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. Hij is ook het symbool van de uitstralende Liefde uit het Oosten, het symbool van de Opperbouwmeester die alles ordende naar maat, getal en gewicht. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de ‘rechte verhouding’ weet te plaatsen tot zijn medemens.