Niet om de aankomst,
maar om de reis.....

Geen fysieke bijeenkomsten

Het kabinet heeft besloten om vanaf 14 oktober 2020 p:.s:. in een gedeeltelijke lockdown te gaan. Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden.

Daarom is het besluit genomen dat wij tot nader order niet meer fysiek bijeenkomen.

Binnenkort volgen nadere gerichten over hoe wij gedurende deze lockdown de contacten willen onderhouden.

Ga naar de arbeudstafel voor de laatste berichten omtrent de geplande activiteiten.

 

Niet om de aankomst,
maar om de reis.....

L'Age d'Or, sinds 1758 een bijzondere vrijmetselaarsloge in Leiden

 

Het is goed om doelen te hebben, maar je leert  het meeste van de weg daar naartoe. Door fouten en uitdagingen te overwinnen, kom je jezelf tegen en leer je jezelf pas echt kennen. Zo verloopt ook de ontwikkeling van de vrijmetselaar, die gaande zijn ontwikkeling leert omgaan met de tegenslagen van alle dag en het voordeel dat hij haalt uit het kennen van waarheid. De werkelijke diepgang van zijn reis naar het licht komt door de ervaringen die hij opdeed tijdens zijn soms moeizame reis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'AGE D'OR ....
has a place in the cloud

 

LADODOCS:

Men vindt hier o.a. de geschriften van onze broeders Prof. Dr. MJM de Haan, Dr. C.J. Hagen, Dr M. Jacobs, Drs E. Kwaadgras, Drs DCJ van Peijpe e.v.a.

In deze directory vinden leden der loge documenten die van belang zijn voor aangenomen logeleden.

SYLLABUS

Waaronder de SYLLABUS 2018 en als laatste toevoeging de levensschets van onze broeder Ab Goedhals zoals die op 2 mei 2019 door onze broeder Redenaar werd uitgesproken.

Toegang? Paswoord en UserID nodig Deze directory is beveiligd. Door op deze tekst te klikken komt u op de desbetreffende weblocatie terecht. Om toegang te verkrijgen tot deze weblocatie dient u te beschikken over een combinatie van userID en password. Wanneer u onverhoopt problemen heeft met de toegang hiertoe kunt u de webmaster daarvan te berichten. meer.....

 

 

 

s`EG

 

 

L'Age d'Or, sinds 1758 een bijzondere vrijmetselaarsloge in Leiden

inschrijven Open Loge

ARBEIDSTAFEL 2020

Geen fysieke loge bijeenkomsten. Wel digitale ontmoetingen

  • 2 december 2020 open loge in forme via Zoom. Tijdens deze loge zal een bouwstuk worden opgeleverd.

Aanmelden voor deelname middels het aanmeldingsformulier op deze pagina. Er gelden bepaalde regels. Inloggegevens worden een dag voor de digitale bijeenkomst per email toegezonden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwstuk WinterstJan 2019

Bouwstuk WinterstJan 2019

Achtbare Meester, Hoog Eerwaarde, Achtbare en Waarde Broeders.

December is een periode van verwachtingen. Maria is in verwachting, maar dat terzijde. We verwachten de komst van het Licht, ook in fysieke zin. We gaan vandaag een nieuwe Meester installeren, dat schept verwachtingen. En we hebben dit jaar een drietal nieuwe leerlingen aangenomen die voor het eerst een winterstjan meemaken. Die verwachten daar veel van. En u verwacht van mij een bouwstuk waar u wat mee kunt. Eens zien wat we aan die verwachtingen kunnen doen.

Zojuist hebben we het Hoog Eerwaarde lid van onze loge ontvangen onder een stalen gewelf van zeven en is hem de moker des gezags aangeboden. Zoals dat hoort, als teken van onderwerping aan het gezag van het Hoofdbestuur en verbondenheid met de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Hij wordt gepresenteerd door zijn begeleider aan de westzijde van het tableau, zodat hij kan zien dat het tableau er ligt en dat de Bijbel, Passer en Winkelhaak op de Zuivere Kubiek liggen. En bij ons kan hij dan ook zien dat op de tafel van de Meester de koker met de constitutiebrief ligt. Allemaal zaken die behoren bij het spel en die symbolisch zijn voor het werken als een reguliere loge onder het gezag van een reguliere grootmacht. Dat ceremonieel past bij een hoogtijdag als het WinterstJan, waarop - zoals we gemachtigd zijn te doen volgens onze constitutiebrief - we onze nieuwe Meester installeren. Want normaliter komt onze Grootmeester, als lid van onze loge, samen met de Achtbare Meester binnen en neemt zijn plaats in (desgewenst al dan niet in het Oosten) als de Achtbare zijn plaats op de troon inneemt. Zonder ceremonieel, maar wel op deze manier zodat niet de Grootmeester behoeft op te staan voor de Achtbare Meester. Subtiliteiten.

Het bezoek van een Grootmeester is elders vaak met meer pomp and circumstance omgeven. In de angelsaksische traditie klopt er bij zo'n gelegenheid een grootceremoniemeester aan, die om toegang verzoekt. Erom vraagt dus. Hij krijgt die toegang en kondigt dan aan dat buiten de poort van de loge de Grootmeester staat die toegang verlangt. Lees: eist.  En dan wordt de Grootmeester binnengehaald in een cortege van grootofficieren indien aanwezig.

U weet dat ik ook lid ben in Antwerpen van Lodge Wellington 1385 onder de Grand Lodge of Scotland. En daar maakte ik laatst iets bijzonders mee.  Wellington en Allegiance, de andere schotse loge in België hadden een gezamenlijke bijeenkomst onder leiding van Allegiance en de Grootmeester van de Reguliere Grootloge van België kwam op bezoek. Met een delegatie grootofficieren.  De reden daarvan was, dat de Grand Master Mason of the Grand Lodge of Scotland op bezoek kwam bij zijn loges in België. Dus er werd aangeklopt en aangekondigd etc.  En nadat de Belgische Grootmeester was ontvangen, werd er weer aangeklopt en nu was het dus de ceremoniemeester van de Schotse Grootloge.  En terwijl de Belg een plaats in het Oosten was aangeboden kreeg de Schot natuurlijk de moker des gezags aangeboden, want het is een schotse loge. De aanneming van een kandidaat, wat het piece de résistance was,  ging netjes, maar ik denk dat de nieuwe leerling de keer daarop wel op z'n neus zal hebben gekeken want Allegiance in zijn eentje zonder Wellington en zonder twee Grootmeesters met hun gevolg......

Enfin, waarom vertel ik u dit allemaal, dat komt omdat de Schotse Grootmeester aan tafel een verhaal afstak over teruglopende ledenaantallen etc., ook in Schotland. En hij vertelde dat hij een enquête ging sturen aan alle leden. Wij vragen hier aan broeders die de Orde dekken naar de reden waarom ze weggaan. Hij koos een andere invalshoek:  hij gaat aan de leden vragen waarom ze - na al die jaren lidmaatschap - nog steeds lid zijn!

Dat is een goeie vraag.  Want als ik zo eens rondkijk dan zie ik hier toch Broeders die soms al meer dan 50 jaar trouw naar de loge komen, hun contributie betalen en zich in het westen doen kennen als vrijmetselaar.  En zoals wijlen onze vriend en broeder Ab Goedhals dat placht uit te drukken, "als ik al het geld dat ik aan of met vrijmetselarij heb uitgegeven eens optel dan kan ik daar een hele luxe auto van kopen. " ( In zijn geval wel twee, denk ik).  Wat bezielt ons, broeders, om jaar na jaar veel tijd, inspanning, energie en geld te steken in vrijmetselarij. Wat boeit en bindt de vrijmetselaar? Hebben we in de vrijmetselarij dat gevonden wat we zochten? En als u in DEZE loge tot vrijmetselaar bent aangenomen, dan bent u op de avond van uw aanneming gewaarschuwd wat u in de vrijmetselarij NIET moest zoeken en verwachten:

 

  • Want, zo wordt u dan voorgehouden, wat waren de drijfveren die u bewogen tot aankloppen?
  • Misschien dacht u dat Vrijmetselaren vooraanstaande, invloedrijke mannen zijn, bekleed met macht en gezag en wilde u in hun midden verkeren om een graantje mee te pikken;
  • Misschien was het wel een gril, of het voorbeeld van vrienden of bekenden wier gezelschap u zocht;
  • Misschien was u teleurgesteld in andere, maatschappelijke, kerkelijke of religieuze organisaties of groeperingen;
  • En heel misschien dacht u dat de Vrijmetselarij u meer vrijheid zou geven om uw eigen voordeel te zoeken, uw eigen beperkte inzicht bevestigd te zien, en te ontvangen, waar u zelf nog nimmer geprobeerd had om te geven?
  • Waarschijnlijk kende u alle wilde verhalen uit boeken en films en dacht u dat er in de Vrijmetselarij een verborgen kennis wordt bewaard, die u zich eigen zou maken, een geheime leer, die u inzicht zou verschaffen in samenhangen en kennis die voor het oog van de oningewijde verborgen zou moeten blijven, om u door meer kennis en dieper inzicht boven uw medemensen te verheffen.
  • En u hoopt misschien nog steeds dat het zijn van Vrijmetselaar in u bepaalde latente vermogens zal ontwikkelen, waarmede u als een Harry Potter macht over anderen, of zelfs over de natuur en de wereld rondom u kunt verkrijgen?

Als u al een tijdje lid bent en dit waren uw drijfveren, gevoed door nieuwsgierigheid en hang naar mysterie en geheimzinnigheid, dan bent u zeker al een hele tijd teleurgesteld.

Een zijstapje. Natuurlijk bevatten onze ceremoniën echo's van de oude mysteriën, maar daarin zijn we niet alleen Net als DCJ en Piet Korteknie was ik vroeger als student lid van een dispuut voor stijl en welsprekendheid, Simplex Veri Sigillum. En op de avond van de inauguratie van de nieuwe leden gingen we naar de Hortus. Je verkrijgt toegang via een bruggetje. En als je daar komt terwijl de avond valt en een stilte nederdaalt en je wordt verteld dat je met die brug symbolisch de Styx oversteekt naar het dodenrijk dan ontstaat er al een bepaalde spanning. En dan moet je een voor een die brug oversteken, halverwege stilstaan en een muntje over de schouder werpen "Charoon, voor U! Laat mij door!" En aan de plons of het gerinkel kun je dan afleiden of Charoon je goedgezind is.  En dan ben je aan de overkant  en dan voel je je al heel anders dan degenen die als pro-phanos aan de andere zijde zijn....Over de rite van de inauguratie zelve kan ik u zelfs na 46 jaar niks vertellen want dan laat Charoon mij niet door als het eenmaal zover is....

Op die manier zitten ook ONZE riten in elkaar. Waardoor je komt te behoren tot een genootschap dat een gevoel van gezamenheid kent. En je voelt je speciaal.

Maar als vrijmetselaar heb je helaas in de maatschappij geen bijzondere voorrechten maar alleen de verplichtingen die voortvloeien uit de morele waarden die u als vrijmetselaar voorstaat. En omdat er nog steeds personen en groeperingen zijn die de vrijmetselarij met achterdocht en zelfs met vijandschap bejegenen moeten we soms voorzichtig zijn in het uitkomen voor ons vrijmetselaarschap. En heel soms zelfs het lidmaatschap van de broederschap opgeven .

Vrijmetselarij is geen godsdienst en geen kerkelijk genootschap en ook geen serviceclub. Wie in de Orde compensatie zoekt voor teleurstellingen in het kerkelijk en religieus leven, of maatschappelijke status nastreeft, die blijft  met lege handen staan.

De kracht van de vrijmetselarij ligt namelijk in de symbolen, in het systeem van morele waarden waarmee we worden geïmpregneerd door het keer op keer beoefenen van onze ceremoniën waarin zij versluierd zijn en die we ieder op onze eigen wijze oppakken in ons zelfstandig zoeken naar waarheid.

En de vermaning uit de donderspeech moeten we ons ook ter harte nemen: het Vrijmetselaarschap zal u geen macht over anderen geven, een macht die slechts hij begeert, die zichzelf zoekt. Integendeel: dienst in het Grote Plan van de Opperbouwmeester des Heelals is de opdracht van de Vrijmetselaar.

Broeders, Het was niet mijn bedoeling om die bekende toespraak hier te herhalen of te hertalen. Maar ik wilde er toch een keer de schijnwerper op zetten om het belang ervan te belichten.

Want waarom verrichten we dan in het plan van de Meester die dienst, tien, twintig, dertig jaar of meer terwijl het ons dit toch allemaal niet brengt?

Wat brengt het wel? Vorderingen in de Koninklijke Kunst, het beoefenen van vrijmetselarij. Het bijzondere stelsel van morele waarden, versluierd in gelijkenissen en verlicht door symbolen, in zijn veelheid van vormen, dat u wordt aangereikt, dat is het dat u kennelijk vermag te boeien.

En het boeit u en houdt u gevangen omdat u doordrenkt bent en steeds opnieuw overgoten wordt met die waarden die u hoort in het ritueel, zodanig dat de bekende bewoordingen voor u gemeengoed zijn geworden:

Al mijn broeders erkennen mij als zodanig en het is mijn taak de Meester bij te staan bij de bouw en de broeders op mijn kolom voor te gaan bij de arbeid en hen te onderrichten; om het Licht in volle luister te laten schijnen als wijsheid, kracht en schoonheid, want het Licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen; en wij werken op het uur van volle middag, want vrijmetselarij wordt overal ter wereld beoefend en het is dus in de wereld van vrijmetselarij altijd ergens volle middag; Ik ben mij mijn plicht indachtig en weet mij verbonden met mijn Broeders in de arbeid. Ik heb gezocht en ik zal vinden; ik heb gebeden en mij zal gegeven worden; ik heb geklopt en mij is opengedaan; Ik zoek het Licht (en ik weet dat dat knopje soms heel lastig te vinden is). Ik weet dat mij op de moeilijke weg naar het Licht beproevingen wachten en ik heb mijn reizen ondernomen en zal ze ondernemen, compleet met struikelblokken, greep in het hart en bittere beker, om te geraken tot het Licht. Het Licht, emblematisch verbeeld in Bijbel, Winkelhaak en Passer die een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad zijn.  Ik heb ondervonden dat soms bereidwilligheid genoeg is, maar dat desnoods broeders gelast moeten worden om me als zodanig te erkennen. Maar dat het Verbond is gesloten voor mijn ganse leven. En dat het op  MIJ aankomt, ook om alle waardige en arme Broeders steun te verlenen.......

..... Broeders, ik kan hiermee nog wel een tijdje doorgaan.... maar dit is het mechanisme waarmee u keer op keer wordt doordrenkt met vrijmetselarij en waarbij u steeds weer andere aspecten uitgelicht ziet....zodat u in het vertrouwde steeds weer iets nieuws ontdekt en dat kunt beleven met en te midden van uw broeders.

Want dit alles leidt tot het alomvattende en het belangrijkste van vrijmetselarij: de Broederschap. Het gegeven dat u binnen de beslotenheid van de loge één bent met uw broeders, met wie u ook buiten de loge een band houdt. En die  zich openstellen voor u, zoals u zich ook openstelt voor hen. En op wie u kunt vertrouwen, zoals zij ook op u vertrouwen. En bij wie de zorgen en geheimen die u ze toevertrouwt veilig zijn, zoals hun geheimen en zorgen veilig zijn bij u. En die u bijstaat als ze een beroep op u doen, en die u bijstaan wanneer u een beroep op hen doet.   En, met wie u, ten minste twee avonden per maand, gewoon lol kunt maken.  Op de een of andere manier pikt iedereen die in onze kring komt, het op. Bij l'Age d'Or zijn ze ontzettend serieus.... met een glimlach.    Broeders, have fun in het warme bad.

Over verwachtingen gesproken, wie mijn WinterstJanverhalen kent zit nu te wachten, waar blijft nou een gedicht van Rudyard Kipling? Wel broeders er is een gedicht van Kipling dat voor vanavond heel toepasselijk is. Het gaat over de broeders van de loge, afkomstig uit alle rangen en standen en geloofsovertuigingen. Die samenkomen in harmonie, in de gelijkwaardigheid van de broederschap, ongeacht hun status in de profane wereld; die handelen volgens de hoogste wet en de voor hen geldende wetten in achtnemen en dan uiteengaan in de rechte verhouding, met de warme herinnering aan de bijeenkomsten in hun hart. Ik citeer u uit:

 

 

My Mother lodge

 

THERE was Rundle, Station Master,

An' Hermen of the Rail,

An' 'Ackman, Commissariat,

An' Donkin' o' the Jail;

An' Blake, Conductor-Sergeant,

Our Master twice was 'e,

With im that kept the Europe-shop,

Old Framjee Eduljee.

 

Outside - " Sergeant! Sir! Salute! Salaam!

Inside - 'Brother," an' it doesn't do no 'arm.

We met upon the Level an' we parted on the Square,

An' I was junior Deacon in my Mother-Lodge out there!

 

Full oft on Guv'ment service

This rovin' foot 'ath pressed,

An' bore fraternal greetin's

To the Lodges east an' west,

Accordin' as commanded.

From Kohat to Singapore,

But I wish that I might see them

In my Mother-Lodge once more!

 

..... In mijn moederloge.....

 

Met een marinekolonel als eeuwig secretaris,

en een huzarengeneraal nog aan het roer,

Een advocaat, een ondernemer, alles komt er voor,

Als thesaurier een pensionado: het bestuur van l'Age d'Or

 

De "loge daar" in Leiden, nu zesenvijftig jaar

geleden gesticht door Alexander, DCJ en nog een paar

'Sans autre guide' als motto, het ligt goed in't gehoor

en verwijst naar gouden tijden, de tijd van l'Age d'Or

 

De opvolgingslijn die waarborgt bij ons de harmonie

en in de open loge de stijl zoals ik (de redenaar) die zie

Het systeem van morele waarden, in het ritueel klinkt het ons door

Beoefenen, niet compareren, dát is de stijl van l'Age d'Or

 

(neuriënd:.."Ici nous suivons les lois, de l'Amitié la plus pure..")

------

 

Venerable, lesson endeth.

 

 

L'Age d'or

Steenschuur 6

Leiden

info@lagedor.nl

 

 

© Copyright  L'Age d'Or (2020).

vrijmetselaars in leiden sinds 1758

Klik hier voor de Home pagina

960

Klik hier voor de Home pagina

768

Klik hier voor de Home pagina

480