LID WORDEN?

Ook aanschuiven aan deze tafel? Aanmelding van nieuwe leden is een zorgvuldig proces. Tijdens dit proces zult u enige gesprekken voeren met ervaren leden van onze loge waarbij over en weer wordt gekeken of ‘het klikt’. Die zorgvuldigheid is nodig, want u wordt lid van een vereniging, waarvan de meeste leden hun leven lang lid blijven. Ook willen we misverstanden voorkomen: de loge is geen plaats om zaken te doen, of om te netwerken. Het is een plaats van verdieping van inzichten.

Op 31 maart 2021, vanaf 20:00 uur:
Open ZOOM-IN voor belangstellenden

Juist in deze tijd, waarin mensen door omstandigheden gedwongen veel tijd binnenshuis moeten doorbrengen, manifesteren zich de grote levensvragen. Wie ben ik, waar ga ik naar toe, hoe kan ik de controle over mijn bestaan hervinden, en zo verder. Vrijmetselarij helpt mensen in hun zoektocht naar die weg door zelfstandig te werken aan zichzelf en zo de wereld om zich heen te verbeteren.

Op 31 maart aanstaande organiseren wij een Open ZOOM-IN waarin belangstellenden kunnen praten, kijken, luisteren  en vragen stellen aan vrijmetselaars van deze bijzondere leidse loge, L'Age d'Or.

Een veelvoud van onderwerpen zal behandeld worden, zoals :

  • Vrijmetselarij, de grote onbekende
  • Oorsprong van vrijmetselarij
  • L'Age d'Or, geschiedenis
  • Vrijmetselaar zijn bij L'Age d'Or
  • Broeders van L'Age d'Or
  • Vragen en open discussie

Inschrijven:  volg deze link: OPEN ZOOM-IN 31 maart 2021 of ga naar de pagina "Lid worden"

Welk spoor kies je?  Of zijn de wissels voor jou al aangelegd?  Vrijmetselaars zijn vrije denkers die hun eigen weg kiezen.

LID WORDEN?

L'AGE D'OR EN COVID-19

Het logebestuur is volledig toegewijd om de gevolgen van het Covid-19 virus zoveel mogelijk te beheersen waar het de Loge aangaat. Vandaar dat ook besloten is om zolang de beperkende maatregelen van overheidswege voortduren deze te volgen.

Vanwege de lockdown en het weer toegenomen gevaar op besmetting met het COVID-19 virus hebben we een ZOOM-IN gepland op 31 maart 2021.

EEN-OP-EEN GESPEKKEN BLIJVEN MOGELIJK

Vrijmetselarij: vooral een kwestie van je eigen weg vinden. Geen vooraf gebaande paden, maar zelf ontdekken. Zo kunnen werkelijk geinterresseerde mensen zich laten informeren door bijvoorbeeld een-op-een gesprekken te hebben met leden van onze loge.

OP WEG, MAAR WELKE....?

Er is geen "goede" weg, er is wel jouw weg. En die is niet altijd recht en verhard. Tegenslagen zul je moeten overwinnen. Soms met pijn in het hart. Maar je gaat door! Ontsluit jouw potentieel. Wordt vrijmetselaar. Dat helpt.

JOUW EIGEN WEG

In de broederschap en de beleving van vrijmetselarij binnen L' Age d' Or vinden mannen als jij hun eigen weg; ze komen er om een beter mens te worden en daardoor de wereld om zich heen beter te maken.

Tijdens zo'n een-op-een gesprek kun je je goed laten informeren over vrijmetselarij en onze loge. Kom eens langs !  Meer....

Of geef je op via  dit  formulier om kennis te maken

Wat is Vrijmetselarij

In vrede met zichzelf en zijn omgeving

Een Bijzondere Methode

Vrijdenker

Wie vrij denkt wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Je zoekt je eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. Je zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen.

Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee het werken van  vrijmetselaars kan worden gekarakteriseerd. Vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen.

De vrijmetselaar komt in zijn loge om een beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’. Meer ...

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levens-beschouwing. en zeker geen sekte of geheim genootschap.

GEWOON EEN VERENIGING

De Orde van Vrijmetselaren is een vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden.

GEDACHTEN OF GEVOELENS

Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen. In ons dagelijkse leven bedienen we ons onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz. Voor vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Waar het gesproken of geschreven woord misverstanden kunnen veroorzaken, schept die gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters.

BOUWSYMBOLIEK

In vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet zowel als een bouwsteen als bouwer.

Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen.

Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. Hij is ook het symbool van de uitstralende Liefde uit het Oosten, het symbool van de Opperbouwmeester die alles ordende naar maat, getal en gewicht. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de ‘rechte verhouding’ weet te plaatsen tot zijn medemens. Meer....

Ritualen

De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap, dat gebruikt maakt van oude, beproefde rituelen.  In de loges wordt gewerkt in een stelsel van drie graden: leerling, gezel en meester.

INWIJDINGS GENOOTSCHAP

Elk nieuw lid beleeft zijn plechtige toetreding op eigen wijze, afhankelijk van persoonlijke instelling, achtergrond en opvattingenover grote levensvragen. Het lijkt allemaal spel en dat is het in zekere zin ook. Maar dan wel een verheven rollenspel met diepe waarden en betekenissen, die de deelnemer zelf moet ontdekken. Het kan hem helpen zichzelf beter te leren kennen en zijn antwoord te vinden op vragen naar het Waarom en Waartoe van zijn bestaan.

In het algemeen, bij voldoende ijver, wordt de leerling na een jaar bevorderd tot gezel. Dan staan zelfontplooiing en dienen van de medemens centraal in het ritueel. Na wederom een jaar kan de verheffing tot meester plaatsvinden.

De meestergraad verwijst naar offerbereidheid uit liefde tot de medemens en leert de vrijmetselaar zich te plaatsen in de juiste verhouding tot de Opperbouwmeester. Samen beelden de drie rituelen de levensgang van de mens uit, de reis van duisternis naar Licht.   Meer....

Of ga direct naar het inschrijfformulier

Symbolen

 

Hamer en beitel zijn de werktuigen die iedere vrijmetselaar gebruikt om te werken aan de ruwe steen: die steen, dat is hijzelf

HAMER EN BEITEL

Op het werkveld van licht en donker, voor- en tegenspoed, vreugde en verdriet werken vrije mannen van goede naam in beslotenheid en gezamelijkheid aan hun opdracht, de zuivere kubiek die moet worden uit de ruwe steen zodat deze naadloos en perfect past in het te vervolmaken bouwwerk van hun leven.

PASSER EN WINKELHAAK

Maak kennis met de vrijmetselaarsloge L'Age d'Or tijdens een van onze onze open avonden. We zullen je onze rituele ruimte laten zien en met je spreken over vrijmetselarij. Alhoewel alleen mannen lid kunnen worden van onze loge zijn zowel mannen als hun partners van harte welkom! Meer......

Of ga direct naar het inschrijfformulier

Vrijmetselarij bij L'Age d'Or

Mannen met verschillende achtergronden

In de loge komen mannen samen met zeer verschillende achtergronden: uiteenlopende wereldvisies, opleidingen, beroepen en maatschappelijke posities. Ook de religieuze overtuigingen lopen uiteen.

L’Age d’Or kent zowel zowel Protestants-christelijke als Roomskatholieke, Islamitische, Joodse en Boedhistische leden, naast leden die niet kerkelijk zijn. Voor elkaars opvattingen en anders-zijn bestaat het grootste respect. In de geest van verdraagzaamheid beoefenen zij, in onderlinge broederschap, dat rituele spel dat vrijmetselarij heet en waarbij zij uiteindelijk werken aan verbetering van zichzelf en van de wereld waarin zij leven.

De leden van de Loge “L’Age d’Or” komen samen op de avond van de eerste en de derde woensdag van de maand. Indien in de maand een vijfde woensdag valt, vindt op die avond een informele bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomsten worden gehouden in het Logegebouw aan de Steenschuur nr. 6 te Leiden. Meer....

Op deze wijze kom je snel in contact met de juiste functionaris van de loge en kan het proces dat leidt tot jouw aanname beginnen. Hieronder vindt je een weergave van de belangrijkste stappen in dat proces.

Stuur 'n email

Email naar de secretaris of schrijf u in voor een  Open Avond, U krijgt daar alle relevante informatie. email naar secretaris@lagedor.nl

Informatie uitwisseling

Wie bent u en wie zijn wij. Wat brengt u bij de loge en de loge bij u. U bespreekt dit met uw voorstellers (senior leden van de loge) en het loge bestuur.

Besluitvorming

Om lid te kunnen worden moet een gedegen procedure worden doorlopen. Uw voorstellers kunnen u daarbij helpen. Uiteindelijk besluit de meester-vergadering van de loge over uw lidmaatschap.

Aanname

Nadat  de meestervergadering u heeft geaccepteerd als nieuw lid, volgt uw aanname als leerling-vrijmetselaar.

Klaar om zelf de werktuigen ter hand te nemen?

Lid worden van L'Age d'Or betekent: "aan de slag!". Verwacht niet dat je als toeschouwer mee kunt kijken in die o zo geheime keuken die zo'n vrijmetselaarsloge verwacht wordt te zijn. Niets is minder waar.  Want: "op u komt het aan!". Een van de belangrijke uitgangspunten waaraan wij houvast vinden.  Vrijmetselarij is voor alles namelijk werken aan jezelf, om een beter mens te worden. Maar ook behoedzaam en voorzichtig  voortgaan.

Het is zoals het bewerken van de ruwe steen die moet worden tot een zuivere kubiek: voorkomen moet worden dat door al te ruwe bewerking materiaal verloren gaat en alles in scherven dreigt uiteen te vallen.

Maar nogmaals: werk aan de winkel, aan jezelf. Alleen jij bent in staat om over jouw prestaties te kunnen oordelen. Meester van je eigen leven. Ontdek dat geheim maar 'ns! Terug naar boven…..  Of ga naar het inschrijfformulier

Hoe gaat dat,
dat lid worden

Ja, ik ben geinterresseerd en wil verdere stappen zetten

L'Age d'or

Steenschuur 6

Leiden

info@lagedor.nl

 

 

© Copyright  L'Age d'Or (2020).

vrijmetselaars in leiden sinds 1758

Tijdens zo'n een-op-een gesprek kun je je goed laten informeren over vrijmetselarij en onze loge. Kom eens langs !  Meer....

Maak kennis met de vrijmetselaarsloge L'Age d'Or tijdens een van onze onze open avonden. We zullen je onze rituele ruimte laten zien en met je spreken over vrijmetselarij. Alhoewel alleen mannen lid kunnen worden van onze loge zijn zowel mannen als hun partners van harte welkom! Meer......

960

768

550

480