Geen godsdienst, ideologie of levensbeschouwing

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. De Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar de vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden.

Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen. In ons dagelijkse leven bedienen we ons onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz. Voor vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Waar het gesproken of geschreven woord misverstanden kunnen veroorzaken, schept die gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters.

Uiteengaan  in de rechte verhouding

Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. Hij is ook het symbool van de uitstralende Liefde uit het Oosten, het symbool van de Opperbouwmeester die alles ordende naar maat, getal en gewicht. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de ‘rechte verhouding’ weet te plaatsen tot zijn medemens.

Ook meedoen als vrijmetselaar?  Goed idee. Maar ook even over nadenken.  Aanmelding van nieuwe leden is een zorgvuldig proces. Tijdens dit proces zult u enige gesprekken voeren met ervaren leden van onze loge waarbij over en weer wordt gekeken of ‘het klikt’.  Die zorgvuldigheid is nodig, want u wordt lid van een vereniging, waarvan de meeste leden hun leven lang lid blijven. Ook willen we misverstanden voorkomen: de loge is geen plaats om zaken te doen, of om te netwerken. Het is een plaats van verdieping van inzichten.

 

 

Een logelid zei: “Ik heb mensen ontmoet die ik anders nooit zou ontmoeten en ik heb het over onderwerpen gehad die ik met mijn beste vrienden niet zou bespreken”.

 

 

 

INWIJDINGSGENOOTSCHAP

Vrijmetselaar wordt je door je plechtige aanname als lid in de loge

LEERLING, GEZEL EN MEESTER

Bij voldoende ijver worden aangenomen leden bevorderd tot gezel en verheven tot meester

MEESTERGRAAD

Offerbereidheid en liefde tot de medemens staan in deze graad centraal.

Doordringen tot de kern van de zaak: Wat is vrijmetselarij? Stel je vragen aan vrijmetselaars  van L'Age d'OrDE KERNVRIJDENKER

Wie vrij denkt wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Je zoekt je eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. Je zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen.

Een vrijmetselaar leeft in vrede met zichzelf en zijn omgevingIN VREDEVrijheid, verdraag-zaamheid, broeder-schap.

Drie trefwoorden waarmee het werken van  vrijmetselaars kan worden gekarakteriseerd. Vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen.

Geen dogma's, geen opgelegde opinies. Je eigen weg zoeken, maar niet alleen. Broederschap.VRIJDENKEROM EEN BETER MENS TE WORDEN

De vrijmetselaar komt in zijn loge om een beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’.

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. en zeker geen sekte of geheim genootschap.

GEWOON EEN VERENIGING

De Orde van Vrijmetselaren is een vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden.

GEDACHTEN OF GEVOELENS

Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen. In ons dagelijkse leven bedienen we ons onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz. Voor vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Waar het gesproken of geschreven woord misverstanden kunnen veroorzaken, schept die gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters.

BOUWSYMBOLIEK

Op de geblokte vloer, van licht en donker, vreugde en verdriet, voor- en tegenspoed, werken wij aan een betere wereldIn vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet zowel als een bouwsteen als bouwer.

Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen.

Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. Hij is ook het symbool van de uitstralende Liefde uit het Oosten, het symbool van de Opperbouwmeester die alles ordende naar maat, getal en gewicht. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de ‘rechte verhouding’ weet te plaatsen tot zijn medemens.

 

EEN BIJZONDERE METHODE

Welk spoor kies je?  Of zijn jouw wissels al aangelegd.  Vrijmetselaars zijn vrije denkers die hun eigen weg kiezen.

WAT IS JOUW WEG?

WAT IS VRIJMETSELARIJ

Werken aan je persoonlijke vorming en bijdragen aan een betere wereld?

Vrijmetselarij in Nederland

vergadering  Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden

De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap, dat gebruikt maakt van oude, beproefde rituelen.  In de loges wordt gewerkt in een stelsel van drie graden: leerling, gezel en meester.

INWIJDINGS GENOOTSCHAP

Elk nieuw lid beleeft zijn plechtige toetreding op eigen wijze, afhankelijk van persoonlijke instelling, achtergrond en opvattingenover grote levensvragen. Het lijkt allemaal spel en dat is het in zekere zin ook. Maar dan wel een verheven rollenspel met diepe waarden en betekenissen, die de deelnemer zelf moet ontdekken. Het kan hem helpen zichzelf beter te leren kennen en zijn antwoord te vinden op vragen naar het Waarom en Waartoe van zijn bestaan.

In het algemeen, bij voldoende ijver, wordt de leerling na een jaar bevorderd tot gezel. Dan staan zelfontplooiing en dienen van de medemens centraal in het ritueel. Na wederom een jaar kan de verheffing tot meester plaatsvinden.

De meestergraad verwijst naar offerbereidheid uit liefde tot de medemens en leert de vrijmetselaar zich te plaatsen in de juiste verhouding tot de Opperbouwmeester. Samen beelden de drie rituelen de levensgang van de mens uit, de reis van duisternis naar Licht.

Of ga naar het inschrijfformulier

CONTACT MAKEN

Om lid te worden van een vrijmetselaarsloge die valt ondere de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren maakt de belangstellende contact met een van de broeders van de loge waarvan hij lid wil worden.

KEN JE GEEN BROEDERS?

Als hij geen broeders kent kan hij zich in verbinding stellen met de secretaris van die loge, in ons geval secretaris@lagedor.nl. De secretaris zorgt ervoor dat er gesprekken op gang gaan komen tussen tenminste twee broeders van de loge die als voorsteller zullen gaan optreden.

PROCEDURE

Er zullen meer gesprekken volgen alvorens de belangstellende zal worden aangenomen tot lid en broeder van de loge.

Dat doen we omdat dit lidmaatschap er meestal een is voor de rest van het leven, waarbij de nieuwe broeder en de loge werkelijk een verbintenis aangaan om elkaar tot steun te zijn en oprecht te werken een betere wereld.

Die arbeid is de ware arbeid van de vrijmetselaar.

EEN BIJZONDERE LOGE

Al sinds 1758 is L'Age d'Or een bijzondere Leidse logeBIJZONDERJE EIGEN WEG VINDEN

Vrijmetselarij: vooral een kwestie van je eigen weg vinden. Geen vooraf gebaande paden, maar zelf ontdekken. Zo kunnen werkelijk geinterresseerde mensen zich laten informeren door bijvoorbeeld een-op-een gesprekken te hebben met leden van onze loge. Neem daartoe email contact op met onze secretaris

OP WEG, MAAR WELKE....?

Niet de aankomst, maar de reis maakt de vrijmetselaarONDERWEGEr is geen "goede" weg, er is wel jouw weg. En die is niet altijd recht en verhard. Tegenslagen zul je moeten overwinnen. Soms met pijn in het hart. Maar je gaat door! Ontsluit jouw potentieel. Wordt vrijmetselaar. Dat helpt.

DE WEG DIE JIJ MOET GAAN

Op zoek naar het licht, metafoor voor de verbetering van jezelf en daardoor de wereld...DIEPGANGIn de broederschap en de beleving van vrijmetselarij binnen L' Age d' Or vinden mannen als jij hun eigen weg;  ze komen er om een beter mens te worden en daardoor de wereld om zich heen beter te maken.

Tijdens zo'n een-op-een gesprek kun je je goed laten informeren over vrijmetselarij en onze loge. Kom eens langs !

 

 

IN VREDE MET ZICHZELF EN ZIJN OMGEVING

 

Van de Ordewebsite:

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is al sinds 1756 het gezicht van de erkende vrijmetselarij in ons land. Het lidmaatschap staat open voor iedere man van 18 jaar en ouder, ongeacht geloof, ras of geaardheid.  Vrouwen kunnen lid worden van de Orde van Weefsters, Vita Feminea Textura, waarmee nauwe banden bestaan. Dat geldt ook voor de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij, Le Droit Humain.

Als u overweegt lid te worden, neem dan contact op met een loge bij u in de buurt, die bijeenkomt op een avond die u past. Dan volgt een drietal gesprekken met leden van die loge, waarbij over en weer wordt gekeken of ‘het klikt’. Die zorgvuldigheid is nodig, want u wordt lid van een vereniging, waarvan de meeste leden hun leven lang lid blijven. Ook willen we misverstanden voorkomen: de loge is geen plaats om zaken te doen, of om te netwerken. Het is een plaats van verdieping van inzichten.

Een logelid zei: “Ik heb mensen ontmoet die ik anders nooit zou ontmoeten en ik heb het over onderwerpen gehad die ik met mijn beste vrienden niet zou bespreken”.

 

 

 

Belangstelling?

SYMBOLEN

WERKTUIGEN

Hamer en beitel zijn  belangrijke werktuigen voor de vrijmetselaar

MATERIAAL

De Ruwe Steen, metafoor voor jijzelf en behoeft zorgvuldige bewerking.

MAATVOERING EN VERHOUDING

Passer en winkelhaak leren ons de juiste maat te voeren en in de rechte verhouding te plaatsen

"Hamer en beitel zijn de werktuigen die iedere vrijmetselaar gebruikt om te werken aan de ruwe steen: die steen, dat is hijzelf"

PASSER EN WINKELHAAK

Op het werkveld van licht en donker, voor- en tegenspoed, vreugde en verdriet werken vrije mannen van goede naam in beslotenheid en gezamelijkheid aan hun opdracht, de zuivere kubiek die moet worden uit de ruwe steen zodat deze naadloos en perfect past in het te vervolmaken bouwwerk van hun leven.

HAMER EN BEITEL

Hamer en beitel zijn de primaire werktuigen die de vrijmetselaar gebruikt bij het werken aan de ruwe steen, die moet worden tot een zuivere kubiek om zo plaats te vinden in het bouwwerk dat wij de Tempel van Salamo noemen. Die ruwe steen ben jij, dat bouwwerk is de wereld waarin wij elk onze eigen plaats hebben.

De passer en winkelhaak helpen ons daarbij de juiste maat en verhoudingen te construeren.

Regelmatig opent L'Age d'Or haar deuren voor belangstellenden. Kom naar de loge en maak kennis met de vrijmetselaren van L'Age d'Or, die bijzondere Leidse vrijmetselaarsloge.  L'Age d'Or komt samen in het Leids Maconniek Centrum aan de Steenschuur 6.

Meld je aan voor een bezoek aan onze loge.

Jij bent uitgenodigd!

1200

L'Age d'Or, vrijmetselaarsloge nr 235

Leiden, Steenschuur 6

info@lagedor.nl

CONTACT MAKEN

Om lid te worden van een vrijmetselaarsloge die valt ondere de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren maakt de belangstellende contact met een van de broeders van de loge waarvan hij lid wil worden.

KEN JE GEEN BROEDERS?

Als hij geen broeders kent kan hij zich in verbinding stellen met de secretaris van die loge, in ons geval secretaris@lagedor.nl. De secretaris zorgt ervoor dat er gesprekken op gang gaan komen tussen tenminste twee broeders van de loge die als voorsteller zullen gaan optreden.

PROCEDURE

Er zullen meer gesprekken volgen alvorens de belangstellende zal worden aangenomen tot lid en broeder van de loge.

Dat doen we omdat dit lidmaatschap er meestal een is voor de rest van het leven, waarbij de nieuwe broeder en de loge werkelijk een verbintenis aangaan om elkaar tot steun te zijn en oprecht te werken een betere wereld.  Die arbeid is de ware arbeid van de vrijmetselaar.

VAN DE ORDEWEBSITE:

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is al sinds 1756 het gezicht van de erkende vrijmetselarij in ons land. Het lidmaatschap staat open voor iedere man van 18 jaar en ouder, ongeacht geloof, ras of geaardheid.  Vrouwen kunnen lid worden van de Orde van Weefsters, Vita Feminea Textura, waarmee nauwe banden bestaan. Dat geldt ook voor de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij, Le Droit Humain.

Als u overweegt lid te worden, neem dan contact op met een loge bij u in de buurt, die bijeenkomt op een avond die u past. Dan volgt een drietal gesprekken met leden van die loge, waarbij over en weer wordt gekeken of ‘het klikt’. Die zorgvuldigheid is nodig, want u wordt lid van een vereniging, waarvan de meeste leden hun leven lang lid blijven. Ook willen we misverstanden voorkomen: de loge is geen plaats om zaken te doen, of om te netwerken. Het is een plaats van verdieping van inzichten.

Een logelid zei: “Ik heb mensen ontmoet die ik anders nooit zou ontmoeten en ik heb het over onderwerpen gehad die ik met mijn beste vrienden niet zou bespreken”.

Nieuwe Antwoorden op Oude Vragen

  • Ben je op zoek naar nieuwe antwoorden op oude vragen?
  • Zoek je zingeving, verdieping en betekenis in het leven?
  • Je zoekt een methode om jezelf te verbeteren en de ander te helpen?
  • Dan is de vrijmetselarij wellicht iets voor jou. Kom eens langs!

Gebruik de onderstaande navigatieknoppen voor meer informatie...

960

 

768

768

550

380

320