1920 - 1080

LID WORDEN

Lid worden van een besloten vereniging: hoe doe je dat. Ik ken geen vrijmetselaars in m'n persoonlijke omgeving, dus hoe kan ik mezelf introduceren?

Er zijn mogelijkheden. Vraag een persoonlijk gesprek aan met een van onze leden. Bezoek een open avond. Neem gerust contact op met onze vereniging via de contactpagina.  Dan komt dat prima voor elkaar. Wij zijn er om vragen te beantwoorden en belangstellenden te helpen de weg te vinden naar meer zelfontplooing, je eigen ontwikkeling als mens te ondersteunen en zodoende de wereld om ons heen wat beter te maken. Onze broederschap staat hiervoor open!

AT CROSSROADS

 

 

We kennen allemaal die momenten waarop we ons afvragen waar het naartoe gaat in ons het leven. De omstandigheden leggen ons verplichtingen op, maar wat is jouw pad? Welke keuzes maakte jij? Waarom?

Soms lijkt het alsof je route al voor je is uitgestippeld, alsof je geen controle hebt. Maar misschien is dat niet helemaal waar. Maar, op JOU komt het aan. Jij maakt die keuze, die voor jou bepalend zal blijken te zijn.

Sommige mannen willen zelf hun levensreis bepalen. Ze zoeken gelijkgestemden om mee te groeien en zich gesteund te voelen. Ze willen vrij zijn van dwang en dogma en vertrouwen op gezond verstand en intuïtie. Ze vinden steun in een sterke verbondenheid. Dat is wat Vrijmetselarij is! Een ethische leerschool.

WELKE WEG KIES JIJ?

OF IS JOUW KEUZE AL BEPAALD....

 

8  BELANGRIJKE  VRAGEN

 

Iedereen heeft vragen over zijn leven. "Waar ben ik nou helemaal mee bezig?" Wat heeft dit nou voor zin? Je herkent dit waarschijnlijk wel. Iedereen komt op een moment in zijn leven terecht bij de voor hem belangrijke vragen. Wij benoemen er enkele in de hoop belangstellenden in vrijmetselarij onze zienswijze te laten zien. Wellicht moge de antwoorden enig licht doen schijnen op dat soms duistere levenspad . Iedereen heeft vragen over zijn leven. "Waar ben ik nou helemaal mee bezig?" Wat heeft dit nou voor zin? Je herkent dit waarschijnlijk wel. Iedereen komt op een moment in zijn leven terecht bij de voor hem belangrijke vragen. Wij benoemen er enkele in de hoop belangstellenden in vrijmetselarij onze zienswijze te laten zien. Wellicht moge de antwoorden enig licht doen schijnen op dat soms duistere levenspad .

Ga naar de vragen die vaak gesteld worden

VRIJMETSELAAR WORDEN?

BELANGSTELLING ?

Twee keer per jaar opent L'Age d'Or haar deuren om belangstellenden kennis te laten maken met de vrijmetselaars van L'Age d'Or. Tijdens Open avonden bestaat de ruime mogelijkheid om te spreken over vrijmetselarij, onze loge en de broederschap, die de vrijmetselarij kenmerkt.

Het is een uitstekende gelegenheid nader kennis te maken en die vragen te stellen, die jou het meeste bezighouden. Je bent van harte welkom.

Goed idee, denken wij. Maar ook: even over nadenken.  De aanneming van nieuwe leden is een zorgvuldig proces. Tijdens dit proces zult u gesprekken voeren met ervaren leden en de meester van onze loge waarbij over en weer wordt gekeken of er een klik is.

Die zorgvuldigheid is nodig, want u wordt lid van een vereniging, waarvan de meeste leden hun leven lang lid blijven.

Ook willen we misverstanden voorkomen: de loge is geen plaats om zaken te doen, of om te netwerken. Het is een plaats van verdieping van inzichten.

Zie de loge als een ethische leerschool waarin gewerkt moet worden. Niet alleen aan jezelf, maar ook aan het functioneren van de broederschap.

GEEN GODSDIENST, IDEOLOGIE OF LEVENSBESCHOUWING

Vrijmetselarij is geen godsdienst, ideologie of levensbeschouwing, noch een sekte of geheim genootschap. Het is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. Dit streven wordt gedeeld door anderen, maar vrijmetselarij onderscheidt zich door haar unieke methode van werken met symbolen en rituelen om de levensloop van de mens te verbeelden.

Symbolen zijn krachtige hulpmiddelen om gedachten en gevoelens over te brengen, vaak moeilijk in woorden uit te drukken. We gebruiken onbewust veel symbolen in ons dagelijks leven, zoals bloemen, trouwringen, vlaggen, kruisen, handdrukken, enz. Voor vrijmetselaren zijn deze symbolen een universele taal, begrepen over de hele wereld. Waar gesproken of geschreven woorden misverstanden kunnen veroorzaken, creëert deze gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met diverse achtergronden, opvattingen en karakters.

IN DE RECHTE VERHOUDING

In de vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar ziet wereld en leven als een te voltooien bouwwerk. Hij bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet als een bouwsteen. Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen. Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de 'rechte verhouding' weet te plaatsen tot de Opperbouwmeester en tot zijn medemens.

LID WORDEN:

IN ENKELE STAPPEN UITGELEGD

CONTACT MAKEN

Om lid te worden van een vrijmetselaarsloge die valt ondere de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren maakt de belangstellende contact met een van de broeders van de loge waarvan hij lid wil worden.

KEN JE GEEN BROEDERS?

Als hij geen broeders kent kan hij zich in verbinding stellen met de secretaris van die loge, in ons geval secretaris@lagedor.nl. De secretaris zorgt ervoor dat er gesprekken op gang gaan komen tussen tenminste twee broeders van de loge die als voorsteller zullen gaan optreden.

PROCEDURE

Er zullen meer gesprekken volgen alvorens de belangstellende zal worden aangenomen tot lid en broeder van de loge.

Dat doen we omdat dit lidmaatschap er meestal een is voor de rest van het leven, waarbij de nieuwe broeder en de loge werkelijk een verbintenis aangaan om elkaar tot steun te zijn en oprecht te werken een betere wereld.  Die arbeid is de ware arbeid van de vrijmetselaar.

VAN DE ORDEWEBSITE:

De Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is al sinds 1756 het gezicht van de erkende vrijmetselarij in ons land. Het lidmaatschap staat open voor iedere man van 18 jaar en ouder, ongeacht geloof, ras of geaardheid.  Vrouwen kunnen lid worden van de Orde van Weefsters, Vita Feminea Textura, waarmee nauwe banden bestaan. Dat geldt ook voor de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij, Le Droit Humain.

Als u overweegt lid te willen worden, neem dan contact op met een loge bij u in de buurt, die bijeenkomt op een avond die u past. Dan volgt een drietal gesprekken met leden van die loge, waarbij over en weer wordt gekeken of ‘het klikt’. Die zorgvuldigheid is nodig, want u wordt lid van een vereniging, waarvan de meeste leden hun leven lang lid blijven. Ook willen we misverstanden voorkomen: de loge is geen plaats om zaken te doen, of om te netwerken. Het is een plaats van verdieping en inzicht.

Een logelid zei: “Ik heb mensen ontmoet die ik anders nooit zou ontmoeten en ik heb het over onderwerpen gehad die ik met mijn beste vrienden niet zou bespreken”.

NIEUWE ANTWOORDEN OP OUDE VRAGEN

  • Ben je op zoek naar nieuwe antwoorden op oude vragen?
  • Zoek je zingeving, verdieping en betekenis in het leven?
  • Je zoekt een methode om jezelf te verbeteren en de ander te helpen?
  • Dan is de vrijmetselarij wellicht iets voor jou. Kom eens langs

INWIJDINGSGENOOTSCHAP

  Elk nieuw lid beleeft zijn plechtige toetreding op eigen wijze, afhankelijk van persoonlijke instelling, achtergrond en opvattingen over grote levensvragen. Het lijkt allemaal spel en dat is het in zekere zin ook. Maar dan wel een verheven rollenspel met diepe waarden en betekenissen, die de deelnemer zelf moet ontdekken. Het kan hem helpen zichzelf beter te leren kennen en zijn antwoord te vinden op vragen naar het Waarom en Waartoe van zijn bestaan.

In het algemeen, en bij voldoende ijver, wordt de leerling na een jaar bevorderd tot gezel. Dan staan zelfontplooiing en dienen van de medemens centraal in het ritueel. Na wederom een jaar kan de verheffing tot meester plaatsvinden.

De meestergraad verwijst naar offerbereidheid uit liefde tot de medemens en leert de vrijmetselaar zich te plaatsen in de juiste verhouding tot de Opperbouwmeester. Samen beelden de drie rituelen de levensgang van de mens uit, de reis van duisternis naar Licht.

EEN BIJZONDERE LOGE

 

L'Age d'Or is een bijzondere loge, in de zin dat we nu al 60 jaar er een eigen werkmethode op na houden, waar we ons gelukkig bij voelen. In het bijzonder hanteren we de volgende uitgangspunten:

-  Wij komen  niet elke week samen, maar om de 14 dagen.

-  De belangrijke rollen in de loge wisselen elk jaar.

-  Wij gaan er vanuit dat elk nieuw lid ook Meester van de Loge zal kunnen zijn. Dat is geen heilig moeten, maar mogen.

-  Tijdens onze rituele bijeenkomsten leggen we de nadruk op de uitvoering van de ritualen, en niet op voordrachten en boekbesprekingen.

-  We werken aan de kennis en de uitvoering van die ritualen als een "Craft".

WAT IS VRIJMETSELARIJ

 

VRIJDENKER

Wie vrij denkt wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Je zoekt je eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. Je zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen.

VRIJHEID, VERDRAAGZAAMHEID, BROEDERSCHAP.

Drie trefwoorden waarmee het werken van  vrijmetselaars kan worden gekarakteriseerd. Vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen.

OM EEN BETER MENS TE WORDEN

De vrijmetselaar komt in zijn loge om een beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat het ‘Ken uzelf’ steeds weer aan hen wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’.

EEN BIJZONDERE METHODE

Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levens-beschouwing en zeker geen sekte of geheim genootschap.

GEWOON EEN VERENIGING

De Orde van Vrijmetselaren is een vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht. In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden.

GEDACHTEN OF GEVOELENS

Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen. In ons dagelijkse leven bedienen we ons onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz. Voor vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten. Waar het gesproken of geschreven woord misverstanden kunnen veroorzaken, schept die gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters.

BOUWSYMBOLIEK

In vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet zowel als een bouwsteen als bouwer.

Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen.

Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. Hij is ook het symbool van de uitstralende Liefde uit het Oosten, het symbool van de Opperbouwmeester die alles ordende naar maat, getal en gewicht. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de ‘rechte verhouding’ weet te plaatsen tot zijn medemens.

ALLE  RECHTEN  VOORBEHOUDEN - L'AGE D'OR 2023

Symbolen zijn krachtige hulpmiddelen om gedachten en gevoelens over te brengen, vaak moeilijk in woorden uit te drukken. We gebruiken onbewust veel symbolen in ons dagelijks leven, zoals bloemen, trouwringen, vlaggen, kruisen, handdrukken, enz. Voor vrijmetselaren zijn deze symbolen een universele taal, begrepen over de hele wereld. Waar gesproken of geschreven woorden misverstanden kunnen veroorzaken, creëert deze gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met diverse achtergronden, opvattingen en karakters.

  Elk nieuw lid beleeft zijn plechtige toetreding op eigen wijze, afhankelijk van persoonlijke instelling, achtergrond en opvattingen over grote levensvragen. Het lijkt allemaal spel en dat is het in zekere zin ook. Maar dan wel een verheven rollenspel met diepe waarden en betekenissen, die de deelnemer zelf moet ontdekken. Het kan hem helpen zichzelf beter te leren kennen en zijn antwoord te vinden op vragen naar het Waarom en Waartoe van zijn bestaan.

1440 - 900

.

1280 - 800

1024 - 768

768 - 1024

In de vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar ziet wereld en leven als een te voltooien bouwwerk. Hij bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet als een bouwsteen. Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen. Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de 'rechte verhouding' weet te plaatsen tot de Opperbouwmeester en tot zijn medemens.

De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap, dat gebruikt maakt van oude, beproefde rituelen.  In de loges wordt gewerkt in een stelsel van drie graden: leerling, gezel en meester.

  

Elk nieuw lid beleeft zijn plechtige toetreding op eigen wijze, afhankelijk van persoonlijke instelling, achtergrond en opvattingen over grote levensvragen. Het lijkt allemaal spel en dat is het in zekere zin ook. Maar dan wel een verheven rollenspel met diepe waarden en betekenissen, die de deelnemer zelf moet ontdekken. Het kan hem helpen zichzelf beter te leren kennen en zijn antwoord te vinden op vragen naar het Waarom en Waartoe van zijn bestaan.

In het algemeen, en bij voldoende ijver, wordt de leerling na een jaar bevorderd tot gezel. Dan staan zelfontplooiing en dienen van de medemens centraal in het ritueel. Na wederom een jaar kan de verheffing tot meester plaatsvinden.

De meestergraad verwijst naar offerbereidheid uit liefde tot de medemens en leert de vrijmetselaar zich te plaatsen in de juiste verhouding tot de Opperbouwmeester. Samen beelden de drie rituelen de levensgang van de mens uit, de reis van duisternis naar Licht.

414 - 896

In de vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar ziet wereld en leven als een te voltooien bouwwerk. Hij bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet als een bouwsteen. Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen. Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maatgeven, scheppen, afpassen. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de 'rechte verhouding' weet te plaatsen tot de Opperbouwmeester en tot zijn medemens.

360 - 780

De vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap, dat gebruikt maakt van oude, beproefde rituelen.  In de loges wordt gewerkt in een stelsel van drie graden: leerling, gezel en meester.   

Elk nieuw lid beleeft zijn plechtige toetreding op eigen wijze, afhankelijk van persoonlijke instelling, achtergrond en opvattingen over grote levensvragen. Het lijkt allemaal spel en dat is het in zekere zin ook. Maar dan wel een verheven rollenspel met diepe waarden en betekenissen, die de deelnemer zelf moet ontdekken. Het kan hem helpen zichzelf beter te leren kennen en zijn antwoord te vinden op vragen naar het Waarom en Waartoe van zijn bestaan.

In het algemeen, en bij voldoende ijver, wordt de leerling na een jaar bevorderd tot gezel. Dan staan zelfontplooiing en dienen van de medemens centraal in het ritueel. Na wederom een jaar kan de verheffing tot meester plaatsvinden.

De meestergraad verwijst naar offerbereidheid uit liefde tot de medemens en leert de vrijmetselaar zich te plaatsen in de juiste verhouding tot de Opperbouwmeester. Samen beelden de drie rituelen de levensgang van de mens uit, de reis van duisternis naar Licht.