Over L'Age d'Or

Opgericht in 1758, na 17 jaar samengegaan met een andere leidse loge en in 1963 weer als zelfstandig werkende loge  gereconstitutioneerd; thans met zo'n 60 leden actief in de leidse regio als een bijzondere vrijmetselaarsloge.

L'Age d'Or in 1756 erkend als een reguliere loge

De eerste keer dat we een loge met de naam l’Age d’Or tegenkomen is in 1756, als twee broeders, Marcus van Peene en Isaac van Teylingen, als visiteuren het presentieboek tekenen van een Amsterdamse loge, La Bien Aimée en daarbij l’Age d’Or achter hun naam schrijven als de loge waar zij vandaan komen. Lees meer .....

Onze eerste leden...

 

We kunnen veilig aannemen, dat de meeste leden van die eerste loge met de naam l’Age d’Or studenten aan de Leidse Universiteit waren net als de leden van de andere loge die in die dagen in Leiden gevestigd was, Loge ‘La Vertu’ (No. 7) Nu, anno 2019, is het ledenbestand van de loge veel breder geschakeerd, van advocaat tot ambtenaar, zakenman tot militair, beeldend kunstenaar tot veilingmeester. En natuurlijk ook de nodige pensionado's. 
Lees meer .......

Kleuters zijn we....

maar we staan op de schouders van reuzen

 • DCJ van Peijpe

  Een der oprichters van L'Age d'Or. Eerste voorzittend Meester van de loge werd in 1991 full member van de oudste engelse research lodge, de Quatuor Coronati Lodge no.2076 in Londen.

 • Cor Hagen

  Arts-neuroloog en  Grootsectetaris  van het Grootoosten der Nederlanden. Lid van de  L'Age d'Or.

 • Evert Kwaadgras

  Van huis uit was hij classicus en  lid van L'Age d'Or. Niet alleen een internationaal gevierd kenner van de maçonnieke geschiedenis, hij greep ook in als de traditionele legendevorming over aard en wezen van de vrijmetselarij in de Nederlandse pers op hol sloeg.

Wat is vrijmetselarij

Werken aan jezelf met behulp van aansprekende symbolen en ritualen. Geen geloof of religie, maar een positief gerichte levenshouding zonder dwang of dogma. Over wezenlijke zaken van het leven denken, praten en doen. Vrijmetselarij kent geen proeftijd. We bieden naast voorlichting ook oriëntatiebijeenkomsten voor serieuze belangstellenden. Aanmelden gebeurt door tussenkomst van een lid van de loge. Kent u die niet, dan kunt u zich wenden tot de secretaris van de loge.

L'Age d'Or bijeenkomsten

De bijeenkomsten van de loge worden gekenmerkt door een warme broederlijke sfeer, waarin de werkzaamheden serieus en op stijlvolle wijze plaatsvinden; zonder plechtstatigheid, maar met een subtiel zweempje humor.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op de eerste, derde en eventueel vijfde woensdag van elke maand, van september tot en met juni in het Leids Maçonniek Centrum, Steenschuur 6 te Leiden, aanvang meestal 20.00 uur. Voor de meest recente informatie verwijs ik u naar de Agenda ("arbeidstafel").

Omdat bij l’Age d’Or de nadruk ligt op het op een regelmatige en juiste wijze beoefenen van vrijmetselarij, zult u op deze pagina's vergeefs zoeken naar  esoterische verhandelingen  over wat vrijmetselarij is.

Indien u reeds vrijmetselaar bent, zult u de waarde onderkennen van de spreuk, dat: “Freemasonry is a peculiar system of morality, veiled in allegory, and illustrated by symbols”.

Indien u (nog) geen vrijmetselaar bent, zult u, indien u een oprechte belangstelling hebt, ervaren dat de enige manier om vrijmetselarij te leren kennen is door haar te beoefenen. Ik moge u voor nadere informatie verwijzen naar de op deze pagina gegeven Algemene Informatie en de ‘veelgestelde vragen’.

Voor belangstellenden houden we regelmatig open avonden, waarin belangstellenden kennis kunnen maken met vrijmetselaars van L'Age d'Or. U kunt dan in gesprek met loge-leden uw vragen stellen. Tevens zal er de mogelijkheid bestaan om de rituele ruimte te bezichtigen.

HISTORIE in Nederland

Met hulp van vrijmetselaren uit Engeland en Frankrijk werd al in 1734 in Den Haag de eerste Nederlandse loge opgericht. Dat gebeurde in het logement Lion d’Or, het latere House of Lords, dat in 1986 werd afgebroken in verband met de nieuwbouw van de Tweede Kamer. In 1735 volgde de oprichting van een tweede loge, daarna van meer loges, ook in andere steden.

Verdacht van Oranjegezindheid werden de loges al spoedig door de patriottistische Staten van Holland verboden. Men vond het vreemd en verdacht dat mannen van verschillende politieke signatuur en kerkelijke gezindheid zich in één organisatie verenigden.

Prins Frederik

Na het herstel van het stadhouderschap, in 1744, herleefde de vrijmetselarij. In 1756 sloten tien loges zich aaneen tot de ‘Groote Loge der Zeven Vereenigde Nederlanden’, welke benaming in 1817 werd gewijzigd in de ook nu nog geldende: Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden.

Twee prinsen uit het huis van Oranje hebben in de negentiende eeuw de functie van grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren bekleed: Prins Frederik (de jongere broer van Koning Willem II, die zelf ook vrijmetselaar was) gedurende 65 jaar, van 1816-1881, en Prins Alexander (de jongste zoon van Koning Willem III) van 1882 tot zijn vroege dood in 1884.

Het koloniale tijdperk is van invloed geweest op de verbreiding van de vrijmetselarij vanuit ons land. Nederlanders vestigden zich op de Antillen, in Suriname, op Ceylon, in India, Zuid-Afrika en Rhodesië, het voormalige Nederiands-Indië, China en Brazilië. Zestien loges buiten Nederland, onder andere op de Nederlandse Antillen en in Suriname, behoren nog steeds tot de orde.

In 1940 werd de orde door de Duitse bezetters als een der eerste tot verboden vereniging verklaard. De wereldvermaarde Ordebibliotheek en het kostbare museumbezit werden naar Duitsland afgevoerd. Grootmeester Hermannus van Tongeren werd gearresteerd en kwam op 29 maart 1941 om het leven in het concentratiekamp Sachsenhausen. Kort na het eind van de oorlog werd het grootste deel van bibliotheek en historisch archief in schuren nabij Frankfurt gevonden en teruggebracht.

 In 1939 telde de orde ruim 4.100 leden en 67 loges. Na de bezetting van Nederland en het eind van de oorlog in het Verre Oosten, was dit aantal gedaald tot drieduizend leden en 64 loges, deels door natuurlijk verloop, deels doordat een aantal leden in Duitse en Japanse kampen in het toenmalige Nederlands-Indië was omgekomen.

Na 1945 is aanvankelijk het ledental in Nederland, ook door de repatriëring van vrijmetselaren uit Indonesië, sterk toegenomen. Tot 1970 liep de groei van het aantal loges vrijwel gelijk met die van het aantal leden. Na 1970 nam het aantal loges verder toe, terwijl het ledental min of meer constant rond zesduizend bleef. De toename van het aantal loges werd vooral veroorzaakt door de groei van forensenplaatsen, de industrialisering en de verstedelijking buiten de Randstad.

In de zuidelijke provincies werd de groei ook bevorderd door de verbeterde verhouding tussen de vrijmetselarij en de Rooms-Katholieke kerk. Een en ander heeft tot gevolg gehad dat in plaatsen als Almere, Velsen, Amstelveen, Castricum, Huizen, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Oosterhout, Roosendaal en Heerlen loges werden opgericht. Er zijn op dit moment in Nederland 156 loges in 73 plaatsen en de Orde (de vrijmetselarij) telt zo’n 6000 leden

Historie Internationaal

Historie: 300 jaar de vrije mens centraal. Op Sint-Jansdag, 24 juni 1717, werd in Londen door vier loges de eerste overkoepelende Grootloge opgericht. Dit wordt gezien als de geboortedatum van de moderne vrijmetselarij. Daarna groeide de vrijmetselarij onstuimig. Men had genoeg van de politieke twisten en godsdienstoorlogen. In 1734 kwam vrijmetselaren al bijeen in Den Haag, waar in 1756 onze Orde werd opgericht.

Eeuwenoud en eerbiedwaardig

De vrijmetselarij is voortgekomen uit de bouwcorporaties van de middeleeuwen en is in haar huidige organisatievorm drie eeuwen oud. Er zijn vele wortels, o.a. in Schotland en Frankrijk, maar Engeland is de bakermat van de vrijmetselarij. Daar bloeide in de 17de eeuw de Royal Society, een genootschap van vooruitstrevende wetenschappers, onder wie veel vrijmetselaren. In 1666 woedde in het grotendeels houten Londen een enorme brand, die tachtig procent van de stad in as legde. Voor de wederopbouw in steen kwamen vanuit heel Europa bouwlieden en architecten naar Londen.

De vrijmetselarij telde onder haar leden de grootste geesten en kunstenaars van hun tijd. De betekenis van de vrijmetselarij als leerschool van deugd en democratie is enorm geweest. De meeste grote filosofen van de Verlichting waren vrijmetselaar: Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Lessing, Goethe, enzovoorts. De meeste ‘founding fathers’ van de VS waren vrijmetselaar, onder wie de eerste president George Washington. Priesters en dominees waren vrijmetselaar. Beroemde musici van Mozart tot Duke Ellington. In Nederland schrijvers als Johannes Kinker, Multatuli en Frederik van Eeden. Politici als Winston Churchill en Franklin Roosevelt, en in ons land de socialist Willem Drees en de liberaal Pieter Oud. Stuk voor stuk onafhankelijke geesten.

Vrijmetselaren hebben zich ingezet voor de samenleving door het oprichten van verenigingen en charitatieve organisaties.

Over werken in de loge

In de loge komen mannen samen met zeer verschillende achtergronden: uiteenlopende wereldvisies, opleidingen, beroepen en maatschappelijke posities. Ook de religieuze overtuigingen lopen uiteen. Zo kent L’Age d’Or zowel Protestants-christelijke als Roomskatholieke, Islamitische, Joodse en Boedhistische leden, naast leden die niet kerkelijk zijn.

Voor elkaars opvattingen en anders-zijn bestaat het grootste respect. In de geest van verdraagzaamheid beoefenen zij, in onderlinge broederschap, dat rituele spel dat vrijmetselarij heet en waarbij zij uiteindelijk werken aan verbetering van zichzelf en van de wereld waarin zij leven.

De leden van de Loge “L’Age d’Or” komen samen op de avond van de eerste en de derde woensdag van de maand. Indien in de maand een vijfde woensdag valt, vindt op die avond een informele bijeenkomst plaats. Deze bijeenkomsten worden gehouden in het Logegebouw aan de Steenschuur nr. 6 te Leiden. Zie voor meer informatie ook de pagina's over Open Avonden bij L'Age d'Or.rijmetselaars werken in de loge aan zichzelf om een beter mens te  worden en daardoor de wereld om hen heen beter te laten zijn.

Ze doen dat met behulp van  ritualen en symbolen, elk op hun eigen wijze, die hen helpen de weg te vinden naar het Licht, symbool van al het goede dat men wil bereiken.

Bij L'Age d'Or werken allen mee in het rituaal. Men is geen toeschouwer maar een werkelijk deel van het grotere geheel.  Ze doen dat in de beslotenheid van hun loge, gesterkt door de broederschap en het vertrouwen van hun broeders.

Vaak gestelde vragen

Onderweg naar het aanvragen van het lidmaatschap, maar toch nog wat vragen? Onderstaande opsomming geeft antwoord op veel voorkomende vragen. Maar vergeet niet dat in een persoonlijk gesprek we best wat dieper op jouw specifieke vragen kunnen ingaan!

Hoe word ik vrijmetselaar?

U moet uit uzelf,  uit eigen vrije wil, verlangen vrijmetselaar te worden. De aannemingsprocedure begint met het contact opnemen met de secretaris. Dat kan eventueel op de Open Avonden. Op deze website vindt u links die u verder kunnen helpen. De secretaris zal u nader inlichten. De procedure omvat onder andere gesprekken met de Meester der Loge en met andere leden van de loge.. U zal worden gevraagd om uitgebreide gegevens over uzelf te verstrekken. Het is noodzakelijk dat twee vrijmetselaren als uw voorstellers optreden. Indien u geen vrijmetselaren kent, kan bezien worden of leden van de loge als uw voorstellers willen optreden. U kunt de procedure op elk gewenst moment beëindigen, U bepaalt het tempo.

Hoe lang duurt de hele procedure?

Vanaf het eerste gesprek tot de avond van uw aanneming tot vrijmetselaar verloopt – indien alle fasen gunstig verlopen – ongeveer 8 tot 12 maanden.

Wat kost het lidmaatschap?

Het (éénmalige) entreegeld bedraagt thans 200 €uro. De jaarlijkse bijdrage voor l’Age d’Or is 312 €uro. De bijeenkomsten van de loge worden over het algemeen afgesloten met een gezamenlijke maaltijd waarvan de prijs 15–20 €uro bedraagt.

Heb ik speciale kleding nodig?

Het wordt op prijs gesteld als u de werkzaamheden bijwoont in rok of smoking. Voor een aantal gelegenheden volstaat een donker costuum. In de ‘arbeidstafel’ is steeds aangegeven welke kleding voor een bepaalde avond de voorkeur geniet.

Handel ik in strijd met.....

Is er iets wat aanzet tot handelen in strijd met rechtsbeginselen of godsdienstige waarden?

Neen. De Orde van Vrijmetselaren heeft in haar wetgeving een beschrijving waarin wordt aangegeven wat het meest kenmerkende dient te zijn van de vrijmetselaar en de betekenis van zijn lidmaatschap van de orde. In artikel 1 van de grondwet van de Orde van Vrijmetselaren wordt gesteld dat de vrijmetselaar samen met andere vrijmetselaren werkt aan zijn persoonlijke vorming, met behulp van symbolen en ritualen. “Deze symbolen en ritualen zijn door de traditie gegeven; zij worden door de vrijmetselaar naar eigen inzicht geïnterpreteerd,” aldus deze beginselverklaring. Zie voor meer informatie de website van de Orde.

Hoe verloopt mijn ontwikkelingspad

Vrijmetselarij gebruikt een stelsel van drie graden van leerling, gezel en meester, naar analogie van de graden in de middeleeuwse bouwgilden;  Leerling, Gezel, Meester.  Ieder logelid doorloopt dit gradenstelsel, dat de symbolische groei van persoonlijk inzicht en geestelijke verdieping weergeeft. Bij toetreding vindt aanneming plaats in de symbolische graad van leerling-vrijmetselaar. Na ongeveer een jaar kan de bevordering volgen tot gezel, een jaar daarna de verheffing tot meester. Het vrijmetselaarswerk wordt ook wel maçonniek genoemd, naar het Franse woord ‘maçon’ voor vrijmetselaar. Naast het drie-gradenstelsel bestaat nog een aantal maçonnieke werkwijzen, de zogenaamde ‘vervolgpaden’.

L'Age d'Or in 1756 erkend als een reguliere loge

De eerste keer dat we een loge met de naam l’Age d’Or tegenkomen is in 1756, als twee broeders, Marcus van Peene en Isaac van Teylingen, als visiteuren het presentieboek tekenen van een Amsterdamse loge, La Bien Aimée en daarbij l’Age d’Or achter hun naam schrijven als de loge waar zij vandaan komen.

Desalniettemin was deze loge niet vertegenwoordigd toen op 26 December 1756, op de constituerende vergadering van de ‘Aloude en Eerbiedwaardige Sociëteit van Vrije en Aangenomen Metselaren in de Republiek der Verenigde Nederlanden’ het Grootmeesterschap werd ‘hersteld’.

De loge protesteerde heftig dat zij niet was ingelicht over de vorming van een Grootloge. De loge erkende evenwel de nieuwe Grootmeester en diende een aanvraag in om te worden opgenomen. In 1758 werd de loge opgenomen in de Grootloge en zij ontving op  29 juli 1758 een Constitutiebrief, waarin de aanvragers werden erkend als ‘wettige en regelmatige’ broeders vrijmetselaren. Dit document is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven, om redenen die verderop uiteen zullen worden gezet.

Het is het vermelden waard, dat de bovengenoemde broeder Isaac van Teylingen op dezelfde dag dat l’Age d’Or als loge binnen de Grootloge werd erkend, werd verkozen tot Grootthesaurier. Hij zal derhalve goed bekend zijn geweest bij de leden van de nieuwe Grootloge. Het jaar daarop, in 1759, wordt hij Tweede Grootopziener, in 1760 wordt hij Eerste Grootopziener en in 1761 – hij is dan 25 jaar oud – wordt hij Gedeputeerd Grootmeester. Deze post bekleedt hij tot 1798, wanneer hij op de bijeenkomst van de Grootloge in dat jaar wordt verkozen tot Grootmeester Nationaal, welke functie hij gedurende zes jaar zal bekleden.

De Orde der Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, bij monde van haar Grootmeester, verstrekte, op de 10de dag van de 4de maand van het jaar des waren licht 5963, aan de loge L'Age d'Or het recht zich te verzamelen in het Oosten Leiden, tot een wettige en regelmatige Loge, welke Loge zich zal onderscheiden door de kleur lichtrood.

terug naar artikelkop.......

Onze eerste leden...

We kunnen veilig aannemen, dat de meeste leden van die eerste loge met de naam l’Age d’Or studenten aan de Leidse Universiteit waren net als de leden van de andere loge die in die dagen in Leiden gevestigd was, Loge ‘La Vertu’ (No. 7) Nu, anno 2019, is het ledenbestand van de loge veel breder geschakeerd, van advocaat tot ambtenaar, zakenman tot militair, beeldend kunstenaar tot veilingmeester. En natuurlijk ook de nodige pensionado's. Uit de notulenboeken van laatstgenoemde loge kunnen we afleiden, dat de verhouding  tussen de twee loges overgeneralize zal zijn geweest met de speelse rivaliteit tussen studentenverenigingen.

Na enkele jaren zien we echter dat het ledental van l’Age d’Or, dat volgens de overlevering bestond uit de gelederen van de minder draagkrachtige (Orangistische) studenten, afneemt. In 1770 besluiten de beide loges om zich te verenigen en samen te gaan onder de naam ‘La Vertu’. Zo verdwijnt de loge l’Age d’Or als zelfstandige entiteit uit het zicht en twee eeuwen lang leidt zij een sluimerend bestaan.

De diverse bezittingen van de loge l’Age d’Or ondergaan een nogal grillig lot: het Zegel van de loge werd het zegel van de verenigde loge en is tot op vandaag de dag nog immer het officiële zegel van loge La Vertu. De Troon van de loge werd geschonken aan een nieuw opgerichte loge in Middelburg, ‘La Compagnie Durable’, terwijl de draagjuwelen van de loge werden geschonken aan een andere nieuw opgerichte loge, ‘Le Profond Silence’ te Kampen. (Evenwel niet dan nadat was vastgesteld dat deze juwelen waren vervaardigd uit verzilverd koper en niet uit puur zilver!). Helaas zijn deze juwelen, tijdens de Tweede Wereldoorlog verdwenen en moeten we aannemen dat ze waarschijnlijk verloren zijn gegaan. Alleen het juweel van de Meester de Loge is bewaard gebleven en wordt nog heden ten dage gebruikt door de Achtbare Meester van de loge "Le Profond Silence".

De Constitutiebrief werd teruggestuurd naar de Grootloge en is thans een van de pronkstukken uit de verzamelingen van het Cultureel Maconiek Centrum ‘Prins Frederik.

Terug naar verkort artikel........

Schrijf in voor

de nieuwsbrief

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

 • DCJ van Peijpe
 • Cor Hagen
 • Evert Kwaadgras

 • Cor Hagen
 • DCJ van Peijpe
 • Evert Kwaadgras

 • DCJ van Peijpe
 • Cor Hagen
 • Evert Kwaadgras

 • DCJ van Peijpe
 • Cor Hagen
 • Evert Kwaadgras