Gebruik de onderstaande QuickLinks om snel naar een bepaald hoofdtuk of pagina te gaan.

Opgericht in 1758, na 17 jaar samengegaan met een andere leidse loge. In 1963 weer als zelfstandig werkende loge  heropgericht; thans met zo'n 60 leden actief in de leidse regio als een bijzondere vrijmetselaarsloge. Die heroprichting kwam voort uit de wens van een groep broeders om niet elke week samen te komen, gewoon omdat men de tijd daar niet voor had. Ook werd afgezien van de gebruikelijke compartities (voordrachten) maar werd gefocussed op het Rituaal.  Dat er sprake zou zijn geweest van onmin is onjuist: een van de broeders die de heroprichting van L'Age d'Or ondersteunde was juist de voorzittend meester van die andere loge.

Zo zijn onze manieren

L'Age d'Or:
zo zijn onze  manieren

De eerste jaren dat je lid bent van onze loge vervul je jaarlijks een andere rol. Na een aantal jaren in verschillende rollen te hebben meegewerkt in onze rituele arbeid komt een ieder in aanmerking om een jaar de loge als regerend meester te dienen en te leiden. Deze keuze maken wij heel bewust. Wij vinden het een verrijking voor onze leden als allen actief deel kunnen nemen aan het ritueel. Telkens weer met een andere rol. Zo ervaar je het ritueel steeds vanuit een ander perspectief.

Karakteristieken van de Loge

  • samenkomst om de week (eerste en derde woensdag van de maand)
  • geen avonden waar spreekbeurten centraal staan
  • vrijwel alle bijeenkomsten in Open Loge
  • samenkomsten afgesloten met Tafelloge
  • actieve bijdrage van alle leden, vervullen van verschillende rollen op basis van anciënniteit

 

SERIEUS....

maar met gevoel voor humor

Beleving

We beleven ons vrijmetselaar-zijn ieder op onze eigen wijze, maar altijd in de wetenschap van de broederband die over de hele wereld rijkt. Die broederband verbindt ons, en geeft ons het vertrouwen te kunnen zijn wie we zijn, zonder door de anderen erop te worden aangesproken om toch vooral te veranderen. Zonder dogma of vooringenomenheid en in de wetenschap van de warme aanwezigheid van broeders van allerlei slag, afkomst, positie, leeftijd, geloof en levensovertuiging. Wat ons verbindt is het geloof in een alles overheersend principe dat de aanleiding en het doel van ons aardse bestaan  zin geeft.

We doen dat door middel van ritualen en symbolen die ons elk naar eigen inzicht hulpmiddelen aanreiken om tot een beter inzicht van onszelf te komen, om een beter mens te worden en daardoor de wereld een stukje beter te maken.

Dat daarbij de humor zeker in onze loge een belangrijke plaats heeft mag niet onvermeld blijven.

WAT DOEN WIJ EIGENLIJK?

Broederschap, Ritualen en Symbolen

Samen met onze broeders werken wij met behulp van ritualen en symbolen aan ons zelf, om een beter mens te worden  en zodoende de wereld om ons heen een betere plaats te laten zijn. We  doen dat in de vertrouwde beslotenheid van onze loge waar we ons gesteund weten door de warme broederlijkheid van onze mede vrijmetselaars. Ons werk is nooit gedaan; er is altijd nog wel iets te vinden waarop we ons kunnen richten, ook al was het maar datgene wat we in de afgelopen periode hebben laten liggen.

KLEUTERS ZIJN WE

maar staande op de schouders van reuzen!

De in 1963 heropgerichte loge L'Age d'Or dank haar bestaan en functioneren aan al die geweldenaren die elk op hun eigen wijze vorm hebben gegeven aan de groei en bloei van L'Age d'Or.

Zij waren het die de uitdaging aangingen maconniek Nederland ervan te overtuigen dat er een behoefte was een tweede loge in Leiden op te richten. Eentje die een andere wijze van beleving nastreeft, gericht op het werken in de loge, door het beoefenen van de ritualen en het lezen van de symbolen. Vrijmetselarij als een "craft" .

DCJ (Dick) van Peijpe. Een der (her)oprichters van L'Age d'Or.  Eerste voorzittend Meester van de loge. DCJ  werd in 1991 full member van de oudste engelse research lodge, de Quatuor Coronati Lodge no.2076 in Londen.  Hij stelde: "de kern van de vrijmetselarij is gelegen in de beoefening van de ritualen en het leren lezen van de symbolen. Bovendien: er is maar geringe behoefte aan een daaromheen gehangen debatteergezelschap. Kortom, de vrijmetselarij beoefenen als een “craft”.

C.M. (Cor) Hagen. Neuroloog en  Groot-sectetaris  van het Groot-oosten der Nederlanden. Lid van  L'Age d'Or.  Het bijzondere hier zit ‘m in zijn weloverwogen denkbeelden, ideeën die zijn leidraad waren voor het functioneren in en het beleven van de Vrijmetselarij. De term ‘Vrijmetselarij in Nederland’ en niet ‘de Nederlandse Vrijmetselarij’ is hier bewust voor gekozen.

E. (Evert) Kwaadgras. Van huis uit classicus en  lid van L'Age d'Or. Niet alleen een internationaal gevierd kenner van de maçonnieke geschiedenis, hij greep ook in als de traditionele legendevorming over aard en wezen van de vrijmetselarij in de Nederlandse pers op hol sloeg.

In de loge L'Age d'Or wordt  de vrijmetselarij beoefend in de drie basisgraden of symbolische graden van leerling, gezel en meester. Een dergelijke loge wordt een blauwe loge genoemd, of Craft Lodge. Het overgrote deel van alle loges vervult deze functie, en uitsluitend deze functie.

Een dergelijke loge wordt aangeschreven met het predicaat ‘Achtbare Loge (A.L.)’, of  ‘Eerbiedwaardige Loge (E.L.)’, vooraleer de officiële naam van de loge te vermelden. Deze wordt gevolgd door de woorden ‘in het Oosten (i.h.O.)’ gevolgd door de naam van de stad waar zetel van de loge is gevestigd.

Een dergelijke vrijmetselaarsloge bestaat uit meerdere vrijmetselaars, met een minimum van zeven. Een echt formeel maximum is er niet, maar een feitelijk maximum bestaat natuurlijk wel. Een loge mag geen onpersoonlijke bedoening worden waar de leden elkaar niet persoonlijk kennen omdat er te veel leden zijn.

Vrijmetselaars in L'Age d'Or dragen een schootsvel en witte handschoenen, als teken van hun lidmaatschap van de vrijmetselarij. Afhankelijk van hun graad is dit schootsvel eenvoudig of overdadig versierd. Ook schouderlinten, kraaglinten, juwelen en andere parafernalia worden gedragen door de vrijmetselaars, afhankelijk van hun graad en hun functie.

Er kunnen tevens familiale verbanden bestaan tussen loges, bijvoorbeeld als een nieuwe loge wordt opgericht vanuit een reeds bestaande loge. In dat geval wordt de oorspronkelijke loge de moederloge genoemd, en de nieuwe loge de dochterloge.

Blauwe vrijmetselaarsloges zijn normaal samengesteld uit leden die in principe uit alle categorieën van de beroepswereld kunnen komen. Uitzonderlijk zijn loges samengesteld uit leden die hetzelfde beroep uitoefenen. Zo is het bestaan van militaire loges van uitsluitend militairen geen ongewoon feit. Ook bestaan er aan de Vrije Universiteit Brussel en de Université Libre de Bruxelles studentenloges, waar uitsluitend studenten lid van zijn. Dergelijke loges bestaan ook aan andere onderwijsinstellingen in het buitenland.

Verder bestaan er ook loges die uitsluitend bezocht worden door vrijmetselaars van dezelfde nationaliteit, die allen in hetzelfde buitenland wonen, of van mensen van hetzelfde ras. Er zijn zelfs historische voorbeelden van vrijmetselaarsloges in gevangenkampen tijdens de oorlogstijd. Ook bestaan er internationale loges, waarbij hun samenkomsten telkens in een ander land plaatsvindt.

Zie Wikipedia "Vrijmetselarij"

Vrijmetselarij in wikipedia

Vrijmetselarij in a nutshell

VERTROUWELIJKHEID

Ons werken wordt gekenmerkt door vertrouwelijkheid, geen geheimzinnigheid. We werken samen met onze broeders in vertrouwen en wederzijds respect. De samenhang, en spreek gerust van broederschap geeft ons de mogelijkheid zo te werken en de kracht om dit ook een impact te laten hebben op onze vorderingen

RITUALEN

De ritualen die wij hanteren geven ons de wijsheid, kracht en schoonheid van  eeuwen vrijmetselarij. Ze doen ons beseffen dat wij kleuters zijn, maar staan op de schouders van reuzen.

SYMBOLEN

Symbolen helpen ons te visualiseren hoe wij onze reis naar het licht, de bron van alle goeds, zouden kunnen afleggen. Ze helpen ons te herinneren, dat noeste arbeid gewenst is, maar ook behoedzaamheid en voorzichtigheid om geen werk te loor te laten gaan door onervarenheid of al te drieste werkdrift.

BESLOTENHEID

Wij werken in de beslotenheid van onze loge, samen met onze broeders. We zien daarbij geen buitenstaanders omdat deze de gebruiken, ritualen en symbolen nog niet kennen. Ze legden de belofte van trouw en vertrouwelijkheid nog niet af, waardoor ze ongewild de rust in de loge of de orde zouden verstoren.

GERICHT OP EEN BETERE SAMENLEVING

Vrijmetselaars werken aan een betere wereld voor alle mensen. Vanaf de oorsprong van de vrijmetselarij is deze betrokken geweest bij het verbeteren van de wereld, zoals door scholen voor minder bedeelden te openen, charitatieve instellingen op te richten en te werken aan een betere gezondheidszorg voor alle mensen. Niet een beter mens, maar beter te passen in het bouwwerk van de wereld waarin we zijn.

LUSTRUMVIERING 2018

Op 13 october 2018 werd herdacht dat L'Age d'Or 55 jaar daarvoor werd her-opgericht. Hieronder enige sfeerbeelden van de activiteiten.

Broederband

Jong en oud

Ritualen

Inclusief

WERKEN IN DE LOGE

Het werk van de vrijmetselaar vindt z'n oorsprong in onze gezamelijke arbeid in de loge. Wij werken met onze broeders aan onszelf door het interpreteren van de ritualen, daarbij geholpen door de symbolen. We gaan daarbij onze geschillen uit de weg en zoeken naar overeenkomsten.

HET ONDERLINGE . . . .

CONTACT . . . .

MAAKT ONS WERK . .

. . . LICHTER

LUSTRUM VIERING 2013 - 2018

De loge L'Age d'Or werd in 1963 gereconstitutioneerd nadat er behoefte bleek te bestaan aan een loge die niet elke week bij elkaar komt, waar de beleving van  de ritualen een hoofdzaak is en waar het officierenkorps jaarlijks verjongd wordt. Het concept voor een bijzondere Leidse loge die anno 2020 plaats biedt aan een 50-tal broeders wiens leeftijd uiteenloopt van midden 20 tot 90 jaar! Onze leden komen voort uit de wereld van de kunst, de wetenschap, het zakenleven, de wereld van het recht met advocaten en rechters, ex-militairen en studenten.

Regelmatig houdt de loge een Open Avonden om belangstellenden kennis te laten maken met L'Age d'Or en te laten proeven van die wonderlijke broederband die vrijmetselaren wereldwijd delen.

Wij vieren elke 5 jaar deze gebeurtenis. Bovenstaande beelden geven een impressie van de festiviteiten in 2013 en 2018

 

 

1920

All content © L'Age d'Or, 2022. Alle rechten voorbehouden

DCJ (Dick) van Peijpe. Een der (her)oprichters van L'Age d'Or.  Eerste voorzittend Meester van de loge. DCJ  werd in 1991 full member van de oudste engelse research lodge, de Quatuor Coronati Lodge no.2076 in Londen.  Hij stelde: "de kern van de vrijmetselarij is gelegen in de beoefening van de ritualen en het leren lezen van de symbolen. Bovendien: er is maar geringe behoefte aan een daaromheen gehangen debatteergezelschap. Kortom, de vrijmetselarij beoefenen als een “craft”.

C.M. (Cor) Hagen. Neuroloog en  Groot-sectetaris  van het Groot-oosten der Nederlanden. Lid van  L'Age d'Or.  Het bijzondere hier zit ‘m in zijn weloverwogen denkbeelden, ideeën die zijn leidraad waren voor het functioneren in en het beleven van de Vrijmetselarij. De term ‘Vrijmetselarij in Nederland’ en niet ‘de Nederlandse Vrijmetselarij’ is hier bewust voor gekozen.

E. (Evert) Kwaadgras. Van huis uit classicus en  lid van L'Age d'Or. Niet alleen een internationaal gevierd kenner van de maçonnieke geschiedenis, hij greep ook in als de traditionele legendevorming over aard en wezen van de vrijmetselarij in de Nederlandse pers op hol sloeg.

Ons werken wordt gekenmerkt door vertrouwelijkheid, geen geheimzinnigheid. We werken samen met onze broeders in vertrouwen en wederzijds respect. De samenhang, en spreek gerust van broederschap geeft ons de mogelijkheid zo te werken en de kracht om dit ook een impact te laten hebben op onze vorderingen

Symbolen helpen ons te visualiseren hoe wij onze reis naar het licht, de bron van alle goeds, zouden kunnen afleggen. Ze helpen ons te herinneren, dat noeste arbeid gewenst is, maar ook behoedzaamheid en voorzichtigheid om geen werk te loor te laten gaan door onervarenheid of al te drieste werkdrift.

Wij werken in de beslotenheid van onze loge, samen met onze broeders. We zien daarbij geen buitenstaanders omdat deze de gebruiken, ritualen en symbolen nog niet kennen. Ze legden de belofte van trouw en vertrouwelijkheid nog niet af, waardoor ze ongewild de rust in de loge of de orde zouden verstoren.

Vrijmetselaars werken aan een betere wereld voor alle mensen. Vanaf de oorsprong van de vrijmetselarij is deze betrokken geweest bij het verbeteren van de wereld, zoals door scholen voor minder bedeelden te openen, charitatieve instellingen op te richten en te werken aan een betere gezondheidszorg voor alle mensen. Niet een beter mens, maar beter te passen in het bouwwerk van de wereld waarin we zijn.

1400

E. (Evert) Kwaadgras. Van huis uit classicus en  lid van L'Age d'Or. Niet alleen een internationaal gevierd kenner van de maçonnieke geschiedenis, hij greep ook in als de traditionele legendevorming over aard en wezen van de vrijmetselarij in de Nederlandse pers op hol sloeg.

1280

1050

820

De loge L'Age d'Or werd in 1963 gereconstitutioneerd nadat er behoefte bleek te bestaan aan een loge die niet elke week bij elkaar komt, waar de beleving van  de ritualen een hoofdzaak is en waar het officierenkorps jaarlijks verjongd wordt. Het concept voor een bijzondere Leidse loge die anno 2020 plaats biedt aan een 50-tal broeders wiens leeftijd uiteenloopt van midden 20 tot 90 jaar! Onze leden komen voort uit de wereld van de kunst, de wetenschap, het zakenleven, de wereld van het recht met advocaten en rechters, ex-militairen en studenten.

Regelmatig houdt de loge een Open Avonden om belangstellenden kennis te laten maken met L'Age d'Or en te laten proeven van die wonderlijke broederband die vrijmetselaren wereldwijd delen.

Wij vieren elke 5 jaar deze gebeurtenis. Bovenstaande beelden geven een impressie van de festiviteiten in 2013 en 2018

 

 

670

450

380